Облачен отдалечен архив (Backup as a service)

ICN.Bg предоставя възможност за архивиране на сървърни платформи (Linux/Windows), намиращи в дата центъра на доставчика или от отдалечени локаци. Всички архиви се създават посредством поблоково копиране на бинарни данни от целевите устройва, дискови масиви, като се синхорнизират само делтите на промененото съдържание, за да се намали натовареността върху мрежата на потребителя, както и натовареността на сървърната платформа. Системата създава инкрементални архивни копия, като позволява да се съхраняват множество backup restore points (архивния копия), без това за удвоява заетото пространство за всяко копие, а само добавя новите промени в специфичен дата формат. Сървърните агенти (Linux/Windows) разпознават файловата система и дяловете й, като предоставят възможност за възстановяване на цели далове (bare metal restore), така и на определени директории и файлове. Платформата се ценообразува на базата на архивирани данни (GB) за устройство/сървър.

Облачен архив на Сървърна платформа ICN.Bg предоставя възможност за архивиране на сървърни платформи (Linux/Windows), намиращи в дата центъровете на доставчика или от отдалечени локации. Всички архиви се създават посредством поблоково копиране на бинарни данни от целевите устройва заобикаляйки зависимостите с различни файлови системи. Услугата спазва стандартите за създаване на инкрементални архивни копия, т.е синхорнизират само делтите на промененото съдържание, което ос своя страна води до редица ползи:

  • драстично намаляване на обема заето дисково пространство при съхранение на 1+ архивни копия;
  • значително намаляване натовареността върху мрежата от и към архивираното устройство;
  • поддръжане на ниска натовареност на потребителската платформа подлежаща за архивиране.

Инкременталните архивни копия позволяват да се съхраняват множество backup restore points (архивния копия), без това за увеличава пропорционално заетото пространство, а само добавя новите промени (делти) в специфичен дейта формат. Сървърните агенти (Linux/Windows) разпознават файловата система и дяловете й, като предоставят възможност за възстановяване на цели дялове (bare metal restore), така и на определени директории и файлове посредством интуитивен уеб базиран портал.

Платформата се ценообразува на базата на архивирани данни (GB) за устройство/сървър. Предимствата на посечения по-горе начин на архивиране са:

  • По-ниска цена при съхранение на архивни копия
  • Bare metal restore - възможност за възстановяване на цялата информация (системни файлове, операционна система, дялове и др.)
  • Възможност за възстановяване на отделни файлове или директории
  • Множество restore points за единица обем
УслугаОбем (GB)Ед. цена на заето пространство (GB)
R1Soft Server agent + Storage50 GB0.60 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage100 GB0.38 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage150 GB0.31 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage200 GB0.27 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage300 GB0.24 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage400 GB0.22 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage500 GB0.21 лв. с ддс/GB/м
R1Soft Server agent + Storage1000 GB0.17 лв. с ддс/GB/м
Поръчай

ICN.Bg е официален дистрибутор на профeсионaлния софтуер за архивиране R1Soft