Условия за ползване на услугата „Виртуален сървър”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу и за краткост „Доставчик” и/или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганата от Дружеството услуга „Виртуален сървър“, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

І. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.1. Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „Виртуален сървър“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Финализирай“ - бутон за извършване на регистрация в уебсайта на Доставчика - https://www.icn.bg (Уебсайта). С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „Виртуален сървър“ или на която и да е друга услуга, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта.

1.2. Доставчикът изпраща уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „Виртуален сървър“.

1.3. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

II. СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА.

2. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя за ползване Услугата „Виртуален Сървър”, чието съдържание е описано подробно в спецификации, достъпни на следния уеб адрес: https://www.icn.bg/bg/cloud/vps/ и определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план, както и да осигури техническа изправност и свързаност на предоставената услуга.

2.1 Съдържание на услугата „Виртуален сървър”:

2.1.1 Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Потребителя има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

2.1.2 Предоставяне на администраторски достъп за управление на Услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;

2.1.3 Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

2.1.4 Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество.

2.1.5 Предоставяне на техническа изправност на Услугата.

2.2. В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2.4. Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

3. За услугите по 2. Потребителят следва да заплати възнаграждение на Доставчика в размер и при условията, определени в зависимост от избрания от Потребителя план.

4. Потребителят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

5. Доставчикът е длъжен

5.1 Да осигури Услугата „Виртуален Сървър”, съобразно избрания от Потребителя план;

5.2 Да предостави ползването на Услугата „Виртуален Сървър” ;

5.3 Да осигури изправността и техническото осигуряване на Услугата;

5.4 Да осигури свързаност към Интернет на Услугата „Виртуален Сървър” ;

5.5 Да осигури необходимите условия за техническото функциониране на Услугата;

5.6 Да предостави на Потребителя име и парола за достъп до Услугата;

5.7 Да поддържа денонощно параметрите на услугата и нейната свързаност;

6. Доставчикът притежава следните права:

6.1 Да получи възнаграждение за предоставяните от него услуги;

6.2 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, в случаите когато се извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването, за което уведомява предварително Потребителя в разумен според обстоятелствата срок;

6.3 Да осъществява постоянен контрол върху техническа изправност на Услугата;

6.4 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, ако същото е необходимо с оглед защита на неговото оборудване и съобщителна инфраструктура, за което уведомява предварително Потребителя в разумен според обстоятелствата срок;

6.5 Да получи допълнително възнаграждение от Потребителя, ако предостави услуги, които не са включени в първоначално сключения договор, като същите се извършват само след постигане на допълнително споразумение с Потребителя.

6.6 Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Потребителя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;

6.7 Да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Потребителят я използва недобросъвестно или в нарушение на Общите условия и действащото на територията на Република България законодателство.

6.8. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7. Потребителят, приемайки съдържанието на настоящите Oбщи условия, за ползване се задължава:

7.1 Да заплаща на Доставчика уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;

7.2 Да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с настоящите условия за ползване, законодателството на Република България и нормите на Европейското законодателство;

7.3 Да управлява услугата отдалечено чрез предоставените му име и парола за административен достъп;

7.4 Да използва предоставената му от Доставчика Услуга съобразно нейното обичайно предназначение;

7.5 Да се въздържа от действия, увреждащи Доставчика, съобщителната му техника и/или останалите Потребители;

8. Потребителят притежава следните права:

8.1 Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на Виртуалния Сървър;

8.2 Да получава отдалечена, денонощна поддръжка от страна на Доставчика.

8.3. Да използва услугата, предоставяна от Доставчика по силата на настоящите Общи условия, в съответствие с предвиденото в последните.

9. 9. Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

V. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

10. Срокът на договора между Доставчика и Потребителя се определя съобразно избрания от последния абонаментен план.

11. Дължимата абонаментна такса се предплаща преди изтичането на срока, за който е заплатена, като по-конкретно плащането следва да бъде извършено в срока, предвиден в избрания от Потребителя абонаментен план. В случай, че не е постъпило плащане при Доставчика, той има право да прекрати сключения договор и да преустанови достъпа на Потребителя до услугата. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.

12. Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от Потребителя и след неговото уведомяване за активирането й.

13. Потребителят заплаща на Доставчика предоставянето на Услугата съобразно избраният от него абонаментен план.

14. Плащанията са дължими ежемесечно, в сроковете упоменати в избрания от Потребителя абонаментен план.

15. За извършеното плащане Доставчикът издава надлежен първичен финансово счетоводен документ.

16. При изявено от страна на Потребителя желание, Доставчикът може да му предоставя допълнителни услуги, цената на които се уговаря с допълнително споразумение между страните.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17. Договорът се прекратява:

17.1 с изтичане на неговия срок;

17.2 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

17.3 по взаимно съгласие

17.4 при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по настоящия договор.

18. В случай, че по надлежният ред, от страна на Доставчика бъде установено използване на предоставяните от него Услуги в нарушение на законодателството на Република България, той има право да прекрати Договора с Потребителя едностранно.

VII. ОТГОВОРНОСТ

19. В случай, че Потребителят прекрати договора си с Доставчика предсрочно без наличие на основателна причина за това, а именно виновно поведение от страна на Доставчика, той дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за 1 месец.

20. В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка за разваляне на договора в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

21. В случай, че Потребителят е изплатил цялата дължима по договора сума, тя се приема като обезщетение от Доставчика за предсрочното му прекратяване и не следва да бъде възстановявана на Потребителя.

22. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика за предоставяне на Услугата, Потребителят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

23. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Потребителят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

24. В случаите, в които са изпълнени условията, предвидени в търговското законодателство, Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

25. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица при и по повод използването на предоставената услуга.

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

26.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

26.2. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

26.3. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

27. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

28. Страните имат право по взаимно съгласие да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изготвяни по надлежния ред.

29. В случай на възникнал спор между страните, приложими са разпоредбите на Условията за ползване, намиращи се на сайта на Доставчика.

30.1. За неуредените в тези условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия за ползване се прилагат останалите Общи условия ICN.Bg, както и законите на Република България.

30.2. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

31. Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно, както и да претендира неустойка за неизпълнение на задължението за конфиденциалност в троен размер от стойността на договора.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „декларация за конфиденциалност„ и „политика за плащания и гаранции„.

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес.

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019 г.