Условия за ползване на услугата „Виртуален сървър”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва посочените по-долу Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

С настоящите условия за ползване се регламентират отношенията между Доставчика и Потребителят, желаещ да ползва услугата Виртуален сървър(VPS)

І. СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА.

1. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя за ползване Услугата „Виртуален Сървър”, чието съдържание е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план, както и да осигури техническа изправност и свързаност на предоставената услуга.

1.1 Съдържание на услугата „Виртуален сървър”:

1.2 Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Потребителя има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

1.3 Предоставяне на администраторски достъп за управление на Услугата и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;

1.4 Предоставяне на параметри на услугата, съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

1.5 Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество.

1.6 Предоставяне на техническа изправност на Услугата

2. За услугите по 1. Потребителят следва да заплати възнаграждение на Доставчика в размер и при условията, определени в зависимост от избрания от Потребителя план.

3. Потребителят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

4. Доставчикът е длъжен

4.1 Да осигури Услугата „Виртуален Сървър”, съобразно избрания от Потребителя план;

4.2 Да предостави ползването на Услугата „Виртуален Сървър” ;

4.3 Да осигури изправността и техническото осигуряване на Услугата;

4.4 Да осигури свързаност към Интернет на Услугата „Виртуален Сървър” ;

4.5 Да осигури необходимите условия за техническото функциониране на Услугата;

4.6 Да предостави на Потребителя име и парола за достъп до Услугата

4.7 Да поддържа денонощно параметрите на услугата и нейната свързаност;

5. Доставчикът притежава следните права:

5.1 Да получи възнаграждение за предоставяните от него услуги;

5.2 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, в случаите когато се извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването;

5.3 Да осъществява постоянен контрол върху техническа изправност на Услугата;

5.4 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, ако същото е необходимо с оглед защита на неговото оборудване и съобщителна инфраструктура;

5.5 Да получи допълнително възнаграждение от Потребителя, ако предостави услуги, които не са включени в първоначално сключения договор, като същите се извършват само след постигане на писмено съгласие с Потребителя.

5.6 Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Потребителя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;

5.7 Да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Потребителя я използва недобросъвестно или в нарушение на Общите условия и действащото на територията на Република България законодателство.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6. Потребителят, приемайки съдържанието на настоящите Условия за ползване се задължава:

6.1 Да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;

6.2 Да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с настоящите условия за ползване, законодателството на Република България и нормите на Европейското законодателство;

6.3 Да управлява услугата отдалечено чрез предоставените му име и парола за административен достъп;

6.4 Да използва предоставената му от Доставчика Услуга съобразно нейното предназначен;

6.5 Да се въздържа от действия увреждащи Доставчика, съобщителната му техника и останалите Потребители;

7. Потребителят притежава следните права:

7.1 Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на Виртуалния Сървър;

7.2 Да получава отдалечена, денонощна поддръжка от страна на Доставчика.

8. Потребителят се задължава да не използва Услугата в противоречие с всички упоменати в условията за ползване забрани установени от Доставчика, като например: детска порнография, Софтуер за трафик манипулации (traffic relay), Софтуер за хакване и т.н.

ІV. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

9. Срокът на договора между Доставчика и Потребителя се определя съобразно избрания от последния абонаментен план.

10. Дължимата абонаментна такса се предплаща преди изтичането на срока, за който е заплатена. В случай, че не е постъпило плащане при Доставчика, той има право да прекрати сключения договор и да преустанови достъпа на Потребителя до услугата. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.

11. Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от Потребителя и след неговото уведомяване за активирането й.

12. Потребителят заплаща на Доставчика предоставянето на Услугата съобразно избраният от него абонаментен план.

13. Плащанията са дължими ежемесечно, в сроковете упоменати в избрания от Потребителя абонаментен план.

14. За извършеното плащане Доставчикът издава надлежен първичен финансово счетоводен документ.

15. При изявено от страна на Потребителя желание, Доставчикът може да му предоставя допълнителни услуги, цената на които се уговаря с допълнително споразумение между страните.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

16. Договорът се прекратява:

16.1 с изтичане на неговия срок;

16.2 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

16.3 по взаимно съгласие 16.4 при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по настоящия договор.

17. В случай, че по надлежният ред, от страна на Доставчика бъде установено използване на предоставяните от него Услуги в нарушение на законодателството на Република България, той има право да прекрати Договора с Потребителя едностранно.

VI. ОТГОВОРНОСТ

18. В случай, че Потребителят прекрати договора си с Доставчика предсрочно, той му дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

19. В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя , същия дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

20. В случай че Потребителят е изплатил цялата дължима по договора сума, тя се приема като обезщетение от Доставчика за предсрочното му прекратяване и не следва да бъде възстановявана на Потребителя.

21. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика за предоставяне на Услугата, Потребителят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

22. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Потребителят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

23. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

24. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

25. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

26. Страните имат право по взаимно условия да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изготвяни по надлежния ред.

27. В случай на възникнал спор между страните приложими са разпоредбите на Условията за ползване, намиращи се на сайта на Доставчика.

28. За неуредените в тези условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия за ползване се прилагат Общите условия ICN.Bg за предоставяне на услугата „Виртуален сървър”, както и законите на Република България.

Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика на ICN.Bg „ и „политика за плащания и гаранции„

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 17.11.2010г.