Общи условия за ползване на услугата "ICN.Bg Sitebuilder", предоставена на ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила. С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик” и/или ICN.BG, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги по предоставяне на „ICN.Bg SiteBuilder“, наричан по-долу за краткост „Потребител”.

ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „ICN.Bg SiteBuilder“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Финализирай“ бутон за извършване на регистрация в уебсайта на Доставчика - https://www.icn.bg (Уебсайта). С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „ICN.Bg SiteBuilder“ или на която и да е друга услуга, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта. Доставчикът изпраща уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „ICN.Bg SiteBuilder“.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата „ICN.Bg SiteBuilder”със спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на инфраструктурата на предоставената Услуга. – Уеб базиран контролен панел за управление на услугата "ICN.Bg Sitebuilder", дисково пространство, процесорен ресурси памет на споделена хардуерна инфраструктура, уеб базиран панел за потребителски достъп.

1.1. Подробно описание на абонаментните планове и техните спецификации по отношение на Услугата се намират на: https://www.icn.bg/bg/sitebuilder/

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на същите и на действащото на територията на Република България законодателство.

2.1. Доставчикът се задължава:

2.1.1. Да осигури при използване на Услугата следните параметри, които може да се използват от даден Потребител (потребителски акаунт) за период от 24 часа:

ПЛАНAPACHE REQUESTSINODES
SiteUp80 едновременни50 хиляди
SiteGo100 едновременни70 хиляди
SiteMax100 едновременни100 хиляди

2.1.2. Да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна, освен в случаите по т. 2.2. по-долу.

2.2. Доставчикът има право да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на Услугите на Потребителя без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция и/или превишени лимити в т. 2.1.1. от настоящите Общи условия за ползване.

2.3. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

2.4. В рамките на Услугата Доставчикът може да предоставя на Потребителя допълнителни услуги по "Ежедневен backup" (архивни копия). Платформата на Доставчика има възможност да извършва няколко архива/ backups върху собственото му оборудване през определен период от време, по собствено усмотрение. Доставчикът може да съхранява архивните копия по своя преценка в срок между 1 ден и 30 дни.

2.5. В случай, че Доставчикът е решил да създаде архивни копия по реда на т.2.4., той може да ги използва при възникване на форсмажорни обстоятелства, на технически проблеми в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика или за други цели във връзка с защитата на легитимните му интереси.

2.6. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в определения срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа му до Услугата, както и този на трети лица, включително до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя при използването на Услугата, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

2.7. При преустановяване на плащането от страна на Потребителя, Доставчикът не е задължен да пази данни за услугата. Запазване на информация от страна на Доставчика е изцяло по негова преценка и ще се извършва с цел да се запази възможността за подновяване на услугата от страна на Потребителя. В случай че не е изявено изрично желание от страна на Потребителя за това да бъдат изтрити данните за услугата, информацията ще бъде съхранявана от Доставчика за период от 1 до 60 дни, като след това тя ще бъде изтрита без възможност за възстановяване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3. При заявяване на ползване на Услугата Потребителят следва да потвърди, че е на възраст 18 години или по-висока. В случай че Потребителят няма навършено пълнолетие, следва да предостави писмено съгласие от родител или настойник за използване на Услугата от Потребителя.

4.1. Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на Общи условия за ползване на Доставчика.

4.2. Потребителят има правата върху съдържанието, което се разполага при използване на Услугата върху сървърите на Доставчика, в случай че то е оригинално и авторско.

4.3. Потребителят има право при използване на Услугата върху сървърите на Доставчика да разполага и чуждо съдържание, само ако авторските права са уредени предварително и той е получил съгласие те да бъдат използвани по този начин.

4.4. Потребителят има право да свали във всеки един момент съдържанието, качено при използването на Услугата, като го копира на свое компютърно устройство. Потребителят няма право да прехвърли, мигрира или използва създадения сайт при използването на услугата „ICN.Bg SiteBuilder“, на или чрез каквато и да е друга платформа, различна от поддържаната от Доставчика при предоставянето на Услугата.

4.5.Потребителят има право да закупи или да придобие безплатно домейн име спрямо избрания от него план и период за използване на Услугата. За собственик на домейн името се определя Потребителя, собственик на акаунта, през който е извършена поръчката на Услугата. В зависимост от избрания план и период на Услугата, Потребителят има право да заяви едно безплатно домейн име с разширение: .com, .eu, .net, .info, .org, .biz

4.5.1. Със заявяване на услугите по точка 4.5., Потребителят предоставя доброволно своите лични данни с цел да бъде заявено избраното домейн име. За изпълнението на тази цел и при възникнала необходимост от професионално предоставяне на специфични услуги, Доставчикът може да наема други лица или използва предоставяните от тях услуги в рамките на осъществяваната от него търговска дейност (включително физически и юридически) – обработващи лични данни, които осъществяват действия от името на Доставчика като например: отговаряне на Ваши запитвания относно продукти и/или услуги, извършване на директни имейл кампании, обработка на информация и управление на контакти на клиенти на Доставчика чрез софтуерни приложения, програми и други продукти, необходими за осигуряване на по-добра организация на дейността на Доставчика и съответно – за предоставяне на по-качествени услуги на клиентите. Доставчикът предоставя на тези субекти само тези данни на Потребителя, които са необходими за изпълнението на сключения договор.

5.1. Потребителят се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса на Доставчика.

5.2.При използване на Услугата Потребителят се задължава да не разполага следния тип съдържание (като файлове или връзки) върху създадените и хостваните уеб сайтове:

• Порнографски издания;

• Хакерски програми или архиви;

• Софтуер за спамване;

• Съдържание с неуредени авторски и други сродни права, закриляни по смисъла на приложимото законодателство;

• psyBNC, IRC и подобни приложения;

• Онлайн игри;

• Файлов download;

• Стриймване на Аудио и Видео;

• Background процеси (proxy server, чат сесии);

• Torrent links (Torrent tracker);

• Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing;

• Системи, обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп;

• Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България и реципираните eвропейски правни норми.

5.3. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им при използване на Услугата.

5.4. Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация (текст, изображения или музикални файлове), разположена на сървърите на Доставчика в рамките на Услугата, отделно от архивите, поддържани и предоставяни от Доставчика по негова преценка.

5.5. За използване на Услугата, Потребителят следва да предостави на Доставчика минимално изискуемите лични данни (необходими данни): собствено и фамилно име, имейл адрес за кореспонденция, телефонен номер.

5.5.1. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно необходимите лични данни при регистрация на своя Потребителски акаунт, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени при използването на Услугата.

5.5.2. Предоставените данни по т.5.5. от Потребителят ще се използват от Доставчика само и единствено за целите и във връзка с предоставяне на Услугата и няма да се използват за маркетингови цели на Доставчика като предоставяне на промоционални оферти и намаления, освен ако Потребителят не изрази своето изрично съгласие за това чрез форма на следния адрес: https://customer.icnhost.net/bg/subscription/subscribe-form/

5.6. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва каквито и да е действия, с които се нарушават Общите условия, приложимото законодателство и/или се уврежда Доставчика.

5.7. Потребителят се задължава да не злоупотребява с Услугата, да нарушава нейната цялост, да тества за уязвимости и да атакува сървъра, на който се намира тя посредством хакерски действия, вируси и други зловредни действия.

5.8. Потребителят се задължава да не сваля части от платформата на Услугата или да не се опитва да копира съдържание от Услугата, което не е негова собственост.

5.9. Потребителят има право да използва опцията „Електронен магазин“, включена в платформата на Услугата, като той се задължава да спазва всички изисквания на приложимото законодателство при осъществяване на съответната дейност.

ОТГОВОРНОСТ

6. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения.

7. Доставчикът не носи отговорност за:

7.1. Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в Доставчика;

7.2. Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

7.3. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;

7.4. За случаите на неправомерни действия на трети лица като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.

7.5. Доставчикът не носи отговорност при използване на изображения и музикални файлове, които подлежат на авторски или сродни права, разположени от Потребителя върху платформата ICN.Bg Sitebuilder при или след използване на Услугата. Доставчикът си запазва правото да преустанови предоставянето на Услугата без предизвестие до Потребителя, в случай че към него е отправен сигнал за нарушение на авторски или сродни права.

7.6. Доставчикът не носи отговорност при загуба на информация след прехвърляне от страна на Потребителя на качените от него данни в платформата ICN.Bg Sitebuilder при използване на Услугата. Всяка форма на миграция на тези данни е отговорност и грижа на Потребителя.

7.7. Доставчикът не носи отговорност при изтриване от страна на Потребителя на качените от него данни в платформата ICN.Bg Sitebuilder при използване на Услугата. Всяка промяна на информацията, която е качена в платформата ICN.Bg Sitebuilder при използване на Услугата, е отговорност на Потребителя.

7.8. Доставчикът не носи отговорност при загуба на архивно копие, създадено посредством услугата "Ежедневен backup", предоставяна от страна Доставчика по негова преценка.

7.9. Доставчикът не носи отговорност и в никой от случаите, в които Потребителят използва предоставената Услуга в нарушение на Общите условия и/ или на приложимото законодателство. В случай на установяване на такива действия, Доставчикът си запазва правото да спре достъпа на Потребителя да Услугата и да уведоми съответните държавни органи, както и третите страни, които са били засегнати.

8. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика също се считат за форс мажор.

9. В случай на предсрочно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга.

10. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършено от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й.

11. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица при използване на Услугата.

12. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

13. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

14. Потребителят носи отговорност за съдържанието, което разполага върху платформата ICN.Bg Sitebuilder при използване на Услугата и подлежи на предвидените в закона санкции в следните случаи:

  • Разполагане на файлове и съдържание, описани в точка 5.2. от настоящите Общи условия ;

  • Извършване на незаконни действия съгласно приложимото законодателство;.

  • Извършване на злонамерени действия, които могат и нарушават общоприетите морални норми или накърняват репутацията на трети страни или на Доставчика;

14.1. Потребителят носи отговорност за всички търговски сделки извършени посредством платформата на Услугата.

СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

15. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя в срок и срещу възнаграждение, чиито параметри се определят съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/sitebuilder/plans/

16. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок и съобразно начините, описани в Политиката за плащания и гаранции, находяща се на следния Интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/legal/.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

17. Договорът, който Потребителят сключва с Доставчика с приемането на настоящите Общи условия, се прекратява в следните случаи:

17.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

17.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

17.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

17.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

17.5. при изземване или запечатване на оборудването на някоя от страните от държавни органи.

18. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в предвидените в Общите условия случаи, както и във всеки случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на Общите условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

19. Материалите, предоставени на този уеб сайт (www.icn.bg, www.icnbg.com, www.icnhost.net, www.icndomains.net и др.), включително, но без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчика и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от останалото приложимо законодателство в областта на интелектуалната собственост.

20. Съдържанието, което Потребителят съхранява в платформата ICN.Bg Sitebuilder при използване на Услугата – текст, изображения и музикални файлове - е негова собственост, освен, ако не е указано друго.

21. Доставчикът притежава всички права на интелектуална собственост върху Услугата, както и върху допълнителните услуги, предоставяни на Потребителя (ако има такива).

21.1. Във връзка с правата по т. 21. Доставчикът предоставя на Потребителя неизключително право на ползване върху тях освен ако не е предвидено друго.

21.2. Доставчикът има право да оттегли предоставените права на Потребителя по т. 21.1 при неизпълнение на Общите условията.

21.3. Потребителят няма право да преотдава за ползване предоставени неизключителни права по т. 21.1. по-горе освен при наличие на предварително писмено съгласие на Доставчика, дадено за всеки конкретен случай. Потребителят няма право да копира, подправя и мигрира платформата Sitebuilder и/или част от нея, както и уеб страниците, които са създадени в нея при използване на Услугата.

21.4. В случаите по т. 21.2. Потребителят следва да преустанови ползването на правата по т. 21.1. незабавно след уведомяване за оттеглянето от страна на Доставчика.

21.5. Платформата ICN.Bg Sitebuilder не може да бъде предоставена на Потребителя, в случай че той желае да се прехвърли на друг доставчик, който предоставя сходна услуга. В този случай Доставчикът не се задължава да предоставя пълно или частично архивно копие на Услугата.

22. Всяко действие, извършено от страна на Потребителя с цел да се придобие нерегламентиран достъп до част или копие на платформата ICN.Bg Sitebuilder при или след използване на Услугата, ще бъде считано като нарушаване на интелектуалната собственост на Доставчика и на Общите условия, и подлежи на санкции съгласно приложимото законодателство.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

23.За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

24. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

25. В случай, че някоя/ някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/ окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

26. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

27. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

28. Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя, както и всяка друга информация за Доставчика, неговата дейност, търговски тайни, данни за цени, информация за проекти, в които участва или планира да участва, достигнала до Потребителя в устна или писмена форма, се приемат за строго конфиденциални и Потребителят се задължават да запази поверителността на информацията, както и да не използва същата пряко или косвено, за лични облаги или за облаги на трети лица, както и за каквато и да е друга цел и/или свързана с тях, различна от изпълнението на сключения между страните договор. Ако Потребителя не спази тази клауза, Доставчикът има правото да прекрати незабавно договора, както и да иска от Потребителя заплащането на неустойка в размер на 50% от заплатената от Потребителя цена в лева за всяко отделно нарушение.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно декларация за конфиденциалност и „политика за плащания и гаранции„ Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 22.06.2018 г.