Общи условия за ползване нa услугата „Споделен хостинг”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу и за краткост „Доставчик” и/или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганата от Дружеството услуга „Споделен хостинг“, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.1. Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „Споделен хостинг“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Финализирай“ - бутон за извършване на регистрация в уебсайта на Доставчика - https://www.icn.bg (Уебсайта). С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „Споделен хостинг“ или на която и да е друга услуга, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта.

1.2. Доставчикът изпраща уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „Споделен хостинг“.

1.3. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

2.1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата „Споделен хостинг” със спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга.

2.2. Подробно описание на абонаментните планове и техните спецификации по отношение на Услугата се намират на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/shared-hosting/

2.3 В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2.4. Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

3.1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на същите и на действащото на територията на Република България законодателство.

3.2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

4. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в срок от 7 (седем) работни дни от изискуемостта на съответното възнаграждение от страна на Потребителя да преустанови достъпа му, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

5.1. В случай на установяване на ползване на Услугата в нарушение на тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето ѝ.

5.2. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ Потребителят да разполага следния тип съдържание (като файлове или връзки) върху хостваните уеб сайтове:

• Порнографски издания;

• Хакерски програми или архиви;

• Софтуер за спамване;

• Лишено от авторско право съдържание;

• psyBNC, IRC и подобни приложения;

• Онлайн игри;

• Файлов download;

• Стриимване на Аудио и Видео;

• Background процеси (proxy server, чат сесии);

• Torrent links (Torrent tracker);

• Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing;

• Системи, обслужващи локално съдържание от външни сървъри с неоторизиран достъп;

• Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България и реципираните eвропейски правни норми.

5.1. Изрично се забранява при използване на Услугата „Споделен хостинг“ изпращането на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет (наричано още "SPAM") от сървъри, принадлежащи на Доставчика, включително спорадично или масово изпращане на такива. С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица, без предварителното им изрично съгласие за това, чрез използване на предоставения от Доставчика пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него.

5.2. За СПАМ се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско или друго съобщение съгласно т. 5.1. след 200 (двеста) бр. последователно изпратени такива съобщения в рамките на 1 (един) астрономически час.

5.3. При установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчика, последният си запазва правото да му наложи санкция – премахване на Потребителя (чрез премахване на потребителския му акаунт) без предупреждение.

5.4. Техническо описание на Улугата. Системни ресурси: Процесорно използване, SQL процеси и други.

5.4.1. Допустимото CPU% (Процесорно време), което може да се използва от даден Потребител (потребителки акаунт) за период от 24 часа:

Хостинг планCPU% лимитApache requestsMYSQL връзкиInodes
Ултима30 минути за 24 часа80 едновременни30 едновременни100 хиляди
Икономичен55 минути за 24 часа100 едновременни30 едновременни150 хиляди
Бизнес95 минути за 24 часа100 едновременни30 едновременни200 хиляди
Стандартен140 минути за 24 часа100 едновременни30 едновременни300 хиляди
Reseller планCPU% лимит (общо за 24 ч., не повече от 30 мин. на акаунт)Apache requests на акаунтMYSQL връзки на акаунтInodes на акаунт
RS1 план100 мин.80 едновременни30 едновременни70 хиляди
RS2 план150 мин.80 едновременни30 едновременни70 хиляди
RS3 план200 мин.80 едновременни30 едновременни70 хиляди
RS4 план250 мин.80 едновременни30 едновременни70 хиляди

5.4.2. Mysql/Postgre/MSSQL

• Доставчикът не позволява използването на повече от 30 бр. паралелни/едновременни връзки към SQL сървъра, използван от Потребителя.

• Потребителят има право да използва отдалечен достъп до Mysql за управление на локално съдържание върху услугата, предоставяна му от Доставчика.

• Потребителят няма право да използва отдалечен достъп до Mysql/Postrgre за сервиране на данни, намиращи се извън сървъра, обслужващ съответния Потребителски акаунт.

• Потребителят няма право да съхранява база от данни, която надвишава размер от 1024 mb.

5.4.3. Уеб сървър:

• Не е позволено използването на повече от 80-100 бр. (в зависимост от избрания абонаментен план) паралелни/едновременни http заявки към Уеб сървъра на Доставчика, използван от даден Потребителски акаунт.

• Потребителят няма право да използва акаунта си за сервиране на отдалечено съдържание, намиращо се извън сървъра, обслужващ съответния Потребителски акаунт.

5.4.4. Cron задачи - Периодичен старт:

Доставчикът предоставя възможността на Потребителя да използва услугата "Cron Jobs" в рамките на предоставяния споделен хостинг при условие, че Потребителят не използва услугата на интервали по-малки от 30/тридесет/ минути.

5.4.5. Скриптове и процеси:

Потребителят няма право да стартира процеси, скриптове и софтуер, чието време за изпълнение е по-дълго от 60 секунди и/или използва повече от 512 mb оперативна RAM памет.

5.4.6. Доставчикът е длъжен да уведоми в разумен според обстоятелствата срок Потребителя за предстоящи действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя, както и за причинитен наложили предприемането на такива действия от негова страна, освен в случаите касаещи т. 5.4.7.

5.4.7. Доставчикът може да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя, без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция и/или превишени лимити на процесорно използване над 40% в рамките на 60 минути, описани в т.5.4. от настоящите Общи условия за ползване.

6. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като при поискване от тяхна страна им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

7. Работа с трети приложения Fantastico, Softaculous, но не само:

7.1. Доставчикът предоставя възможност за инсталация на трети приложения, свързани с ползването на Услугата.

7.2. Доставчикът не носи отговорност за работата на приложения, добавени и/или инсталирани към Услугата чрез трети приложения, които се предоставят от други доставчици.

8. Архивни копия/ Back-up:

8.1. Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика при наличие на техническа възможност за това и изцяло по негова преценка в допълнение към основната Услуга. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване през предварително определен период от време.

8.2. Доставчикът има право да съхранява архивите, направени от самия него, , в случай на форсмажорни обстоятелства, при възникване на технически проблеми в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

8.3. Доставчикът насърчава, а Потребителят поема задължението да съхранява отделни резервни копия на информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.

8.4. Доставчикът няма да архивира следните файлови разширения: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip. Доставчикът си запазва правото да не съхранява и други файлове, които по негова преценка могат да доведат до влошаване работата на устройствата, извършващи периодичен архив на данни.

8.5. Доставчикът не гарантира архивиране и съхранение на бази данни, надвишаващи размер от 1024 mb поотделно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9.1.Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия за ползване, приложимото законодателство и нейното обикновено предназначение.

9.2. Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

  • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
    • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
    • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
  • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
  • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
  • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
  • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

10. Потребителят се задължава да заплаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса.

11. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват от трети лица чрез използването им.

12. Потребителят e длъжен да пази собствен архив на своята информация, съдържаща се на сървърите на Доставчика.

13. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни при регистрация на своя Потребителски акаунт, като носи лична отговорност съгласно закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на Доставчика.

14. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

ОТГОВОРНОСТ

15. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения, които се предоставят от други доставчици.

16. Доставчикът не носи отговорност за:

16.1. Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в Доставчика;

16.2. Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи, когато всяко от изброените се дължи на събития, действия и/или бездействия, които са извън контрола на Доставчика;

16.3. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;

16.4. За случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които, вследствие на действия, бездействия и/или пропуски на Потребителя, са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.

17. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, също се считат за форс мажор.

18. В случай на предсрочно едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя, възникнали по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя без наличие на основателна причина за това, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването ѝ съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането ѝ, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга.

19. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършено от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването ѝ.

20. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица при и по повод използване на Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя.

21. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

22. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които Потребителят е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

23. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чийто размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/shared-hosting/.

24. Потребителят се задължава да заплаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок и съобразно начините, описани в Политиката за плащания и гаранции, находяща се на следния Интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/shared-hosting/.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

25. Договорът, който Потребителят сключва с Доставчика, се прекратява в следните случаи:

25.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

25.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

25.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

25.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

25.5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

26. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

27. Материалите, предоставени на този уеб сайт (www.icn.bg, www.icnbg.com, www.icnhost.net, www.icndomains.net и др.), включително, но без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчика и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и от останалото приложимо законодателство в областта на интелектуалната собственост.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

28. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

29. При предоставяне на достъп до Услугата Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на Услугата съгласно чл 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

30. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

31.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

31.2. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

31.3. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

32.1. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

32.2. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

33. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

34. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

35. В случаите, в които са изпълнени условията, предвидени в търговското законодателство, Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор, определен съгласно чл. 17. от тези Общи условия.

36. Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договорът се прекратява от страна на Доставчика.

37. Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика за защита на личните данни„ и „Политика за плащания и гаранции„.

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019г.

» към Общите условия на ICN.Bg