Общи условия за ползване на услугата „ICN.Bg NEWSLETTER“

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила. С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу и за краткост „Доставчик” и/или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганата от Дружеството услуга „ICN.Bg NEWSLETTER“, наричан по-долу и за краткост „Потребител”. За неуредените в тях случаи, включително по отношение на процедурата по сключване на договор, се прилагат Общи условия за услугата „Споделен хостинг“.

1. Услугата “ICN.bg Newsletter“ е нераздeлна част от хостинг услугите, предлагани от Доставчика на Интернет страницата: https://www.icn.bg/bg/shared-hosting/ .

2. Услугата “ICN.bg Newsletter“ не се предоставя самостоятелно на Потребителите, а само и единствено като услуга, допълнителна към хостинг услугите, предлагани от Доставчика.

3. Услугата “ICN.bg Newsletter“ се предоставя на Потребителите, ползващи хостинг услуги от Доставчика, за времето на действие на активирания от тях абонамент план за хостинг услуги и като неразделна част от използваната услуга/ пакет от услуги.

4. Услугата “ICN.bg Newsletter“ се предоставя на Потребители с активиран към момента на влизане в сила на настоящите Общи условия за ползване абонаментен план за хостинг услуги (Споделен хостинг план Икономичен, Бизнес, Стандарт), както и за всички бъдещи Потребители на тези хостинг услуги, предоставяни от Доставчика.

5. Услугата “ICN.bg Newsletter“ се предоставя само на Потребители, които наред с изпълнението на условието по т. 4. по-горе притежават качеството на администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

6. Услугата “ICN.bg Newsletter“ представлява възможността Потребителят да изпраща определен брой електронни съобщения чрез електронна поща на свои потребители, регистрирани на притежавания или ползвания от него уеб сайт, по отношение на който ползва хостинг услуги от Доставчика.

6.1. Услугата е предназначена за изпращане на масови съобщения, като не е предназначена и не следва да се използва като стандартна пощенска кутия за изпращане/получаване на електронни писма.

7.Услугата “ICN.bg Newsletter“ позволява на Потребителя да изпраща електронни съобщения чрез електронна поща само на лица, които:

• са потребители на уеб сайта, притежаван или ползван от Потребителя за целите на осъществяваната от него стопанска (търговска) или друга дейност, които към момента на изпращане на електронните съобщения имат активна регистрация на този уеб сайт;

• при регистриране на уебсайта на Потребителя са дали изричното си съгласие за получаване на електронни съобщения от Потребителя чрез електронна поща на предоставен от тях при регистрацията електронен адрес.

8. Броят електронни съобщения, изпращани чрез електронна поща от Потребителя на негови регистрирани потребители, се определя в зависимост от избрания от същия абонаментен план за хостинг услуги, предлагани от Доставчика, както следва:

• Икономичен план – 351 електронни съобщения в рамките на един астрономически час;

• Бизнес план – 501 електронни съобщения в рамките на един астрономически час;

• Стандарт план – 1 051 електронни съобщения в рамките на един астрономически час.

9. По съдържание електронните съобщения, изпращани от Потребителя до негови регистрирани потребители при ползване на услугата “ICN.bg Newsletter“, могат бъдат търговски или нетърговски електронни съобщения. С оглед избягване на всякакво съмнение:

9.1. търговски съобщения по смисъла настоящите Общи условия за ползване са рекламни или други съобщения в рамките на електронната търговия, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на Потребителя, извършващ търговска или занаятчийска дейност или упражняващ регулирана професия.

9.2. основните изисквания, на които трябва да отговарят търговските съобщения, изпращани от Потребителя, когато са насочени към потребители – физически лица, са:

а) търговските съобщения трябва да бъдат ясно разпознаваеми като такива;

б) търговските съобщения трябва безпрепятствено и недвусмислено да идентифицират Потребителя, от името на когото са извършени;

в) когато включват рекламни оферти или промоционални предложения, като отстъпки, премии и подаръци, търговските съобщения трябва да осигуряват лесно достъпни, ясни и недвусмислени условия за ползването на съответните оферти или промоции;

г) търговски съобщения за участие в състезания и игри с обявени награди трябва да бъдат ясно определяеми като такива, а условията за участие трябва да бъдат лесно достъпни и представени точно и недвусмислено.

9.3. търговските съобщения по т. 9.1. и т. 9.2. с адресат потребители – физически лица, представляват непоискани търговски съобщения и като такива могат да бъдат изпращани само след предварително получено изрично съгласие на потребителя за получаването им съгласно т. 7. от настоящите Общи условия за ползване.

9.4. нетърговски съобщения са съобщения, изпращани от Потребителя, съдържащи информация, която позволява директен достъп до дейността на Потребителя и по-специално названието на домейна или адреса на електронната поща. Не са търговски и съобщения за стоките, услугите или репутацията на Потребителя, информацията за които е събрана по независим начин, без за това да е заплатено.

10. електронните съобщения, изпращани от Потребителя, по същността и характера си могат да бъдат електронни информационни бюлетини с информационен, търговски и/или маркетингов и рекламен характер, насочени към информиране на потребителите за промоционални кампании и отстъпки, предлагане на нови продукти/ услуги, изпращане на брошури, каталози, бюлетини, справочници и др., съдържащи полезна за потребителите информация, свързана пряко или непряко с дейността на Потребителя и предлаганите от него продукти и/или услуги.

11. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителят не може да изпраща съобщения, които не отговарят на условията, определени в настоящите Общи условия за ползване и представляват SPAM (спам).

12. При използване на услугата “ICN.bg Newsletter“ Потребителят, освен забраната по т. 11., няма право да:

12.1. използва адреси на електронна поща, които са закупени, наети от него или представляват списъци с такива адреси, права върху които имат трети лица, както и да изпраща електронни съобщения до абонати и участници в Интернет дискусионни групи;

12.2. изпраща електронни съобщения, чието съдържание нарушава или би могло да наруши авторски и/или сродни на авторските права, права върху търговски марки, дизайни или други обекти на интелектуална собственост, както и други права и законни интереси на трети лица;

12.3. изпраща електронни съобщения, с които се популяризират, разпространяват и подканят към участие в незаконни състезания, игри и конкурси, пирамидални схеми или бизнес дейности, характеризиращи се с пирамидална или подобна структура, мулти-левъл маркетинг кампании, кредити до заплата, верижни писма и други материали, съдържащи забранено от закона съдържание.

12.4. изпраща електронни съобщения с включени в тях порнографски материали, неприлично от гледна точка на обществения морал съдържание, съдържание, свързано с хазартни игри, съдържание, свързано с предлагане на фармацевтични продукти, нелегален софтуер, компютърни вируси, както и да разпространява каквото и да е друго неподходящо според действащите законови и морални норми съдържание.

13. Потребителят, при ползване на услугата „ICN.bg Newsletter“ се задължава да:

13.1. обезпечи технически, чрез поставяне на линк във всяко изпратено от него електронно съобщение, възможността получателят на електронно съобщение да заяви изрично несъгласието си с получаването на следващи такива или подобни съобщения, както и да се отпише от списъка с електронни адреси на Потребителя;

13.2. включва във всяко изпратено електронно съобщение валидни данни за кореспонденция с него – адрес, пощенски код, телефон, факс;

13.3. посочва във всяко изпратено електронно съобщение причината за изпращането му (пример: „Вие получавате настоящото съобщение от ………., тъй като сте се регистрирали на нашия уеб сайт…… и сте включен по силата на това в нашата мейл листа“ или др.).

14. Потребителят носи отговорност за спазването на всички изисквания в настоящите Общи условия за ползване, като в допълнение:

14.1. носи отговорност за проследяване, отчитане и обработване на искания от страна на адресатите на изпратените от него електронни съобщения – негови потребители, за отписване от списъка с електронни адреси;

14.2. носи отговорност за актуализиране на списъка с електронни адреси на свои потребители, до които изпаща електронни съобщения;

14.3. носи отговорност за изпращане на електронни съобщения, представляващи SPAM;

14.4. носи отговорност за съдържанието на изпращаните от него електронни съобщения и съответствието му с действащите законови норми в Република България;

14.5. носи отговорност за всякакви претенции на трети лица, включително на негови потребители – получатели на електронните съобщения, които претенции са свързани с съдържанието на изпращаните електронни съобщения;

14.6. наред с установеното в т. 14.5. носи отговорност за всякакви претенции на трети лица, основани на претендирани от тях авторска права, права върху търговски марки и промишлени дизайни, както и върху други обекти на индустриална и интелектуална собственост.

15. Доставчикът не носи никаква отговорност за съдържанието на изпращаните от Потребителя електронни съобщения, включително за начина и метода на изпращането им. С оглед избягване на всякакви съмнения, Доставчикът не носи отговорност за претенции на трети лица, свързани със съдържанието на изпращаните електронни съобщения.

16. Доставчикът не носи отговорност за невъзможността изпратени от Потребителя електронни съобщения да бъдат получени, когато причината за тази невъзможност не се дължи на действие и/или бездействие на Доставчика, както и когато се дължи на събитие, което се намира извън контрола на Доставчика.

17. Потребителят е длъжен да предоставя незабавно на Доставчика всяка поискана от последния информация, отнасяща се до технологията на изпращане на електронните съобщения, съдържанието на електронните съобщения и мерките, предприемани и прилагани от страна на Потребителя по спазване правата и интересите на получателите на електронни съобщения, както и всяка друга информация, свързана с ползването на услугата „ICN.bg Newsletter“.

18. При нарушение на което и да е от условията и изискванията за ползване на услугата „ICN.bg Newsletter“, установени в настоящите Общи условия за ползване, Доставчикът има право незабавно да спре временно или да прекрати предоставянето на услугата „ICN.bg Newsletter“ или, по своя преценка, да спре временно или да прекрати предоставянето на услугата „ICN.bg Newsletter“ след предварително изпратено по електронна поща предупреждение за наличието на нарушение на настоящите Общи условия за ползване, за последиците от извършването му и за следващите от това действия на Доставчика (временно спиране или прекратяване предоставянето на услугата „ICN.bg Newsletter“).

19. В случай на нарушение на настоящите Общи условия за ползване, което се дължи на виновно поведение на Потребителя, Доставчикът има право да изтрие всички електронни съобщения, представляващи SPAM и обозначени еднозначно като SPAM.

20. В случай на нарушение на настоящите Общи условия за ползване не по вина на Потребителя, Доставчикът спира временно услугата „ICN.bg Newsletter“ до отстраняване, съответно преустановяване на нарушението, като предупреждава за това Потребителя в разумен според обстоятелствата срок. За случаи, попадащи в обхвата на настоящата т. 20 се приемат хипотези, в които потребителският акаунт е използван без знанието и съгласието на Потребителя от трети лица включително, но не само за изпращане на непоискани търговски съобщения. В този случай Потребителят е длъжен да предприеме незабавно мерки и действия за отстраняване на нарушението и последиците от него. При бездействие от страна на Потребителя в срок до 24 часа от уведомяването, Доставчикът има право да прекрати едностранно и окончателно предоставянето на услугата „ICN.bg Newsletter“.

Настоящите Общи условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/terms-of-use/terms-of-service-shared-hosting/

» последно изменение 08.05.2020 г.

» предишно изменение от 21.01.2015 г.

» към Общите условия на ICN.Bg