Условия за ползване на услугата регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу и за краткост „Доставчик” и/или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганата от Дружеството услуга „Регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена“, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

І. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.1. Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „Регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Финализирай“ - бутон за извършване на регистрация в уебсайта на Доставчика - https://www.icn.bg (Уебсайта). С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „Регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена“ или на която и да е друга услуга, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта.

1.2. Доставчикът изпраща уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „Регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена“.

1.3. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

II. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

2.1. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя срещу възнаграждение следните услуги:

2.1.1 Справка за свободно име на домейн;

2.1.2 Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет;

2.1.3 Защита на личните данни на Потребителя за периода на регистрация на домейна, като допълнителна услуга (срещу заплащане на допълнителна такса съгласно посоченото в т. 2.3. по-долу);

2.1.4 Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри;

2.1.5 Трансфер на домейни;

2.2 Предоставянето на заявените услуги стартира след като Потребителят се регистрира, като предостави необходимата информация посредством попълването на регистрационна форма, находяща се на сайта на Доставчика, премине успешно през процеса на поръчка и заплати дължимата абонаментна такса, намираща се на следната Интернет страница : www.icn.bg.

2.3 Потребителят заявява изрично, чрез съответно отбелязване за целта, желае ли да ползва допълнителната услуга по т. 1.3 „защита на личните данни“, за която, в случай, че изрази воля за ползването ѝ, заплаща допълнителна годишна такса, в размер, определен на посочената в т. 2.2 Интернет страница.

3. След извършване на плащането, заявеният от Потребителя домейн се вписва в посочените от него регистри на домейн имена в Интернет, при спазване на правилата за регистрация на организацията, която поддържа областта на името на домейна. В случай, че бъде заявена от Потребителя и допълнителната услуга „защита на личните данни“, същата се активира от момента на вписване на домейн името в съответния регистър на домейн имена в Интернет, като срокът на ползването й съвпада със срока на действие на домейн регистрацията. С оглед избягване на всякакво съмнение, защитата на личните данни обхваща само и единствено личните данни, предоставени от Потребителя при заявяване на регистрация на домейн име.

4. Потребителят предварително заявява периода, за който регистрира домейн името, освен за разширенията, за които изрично е посочено в настоящите условия, че срокът не може да бъде по-малък от 2 (две) години.

4.1 Домейни, чийто минимален срок за регистрация е 2 (две) години, са с разширения в областта - .mobi, .me, както и сродни на тях.

4.2 Промоционални домейн имена са на специална цена само за първата година от регистрацията си. За всяка следваща година Потребителят следва да заплати стандартната цена за удължаване.

4.3 Активирането на домейна се извършва в срок от 24 часа след отразяване на плащане от страна на Потребителя или от негов пълномощник.

5. Доставчикът следва да изпрати уведомление по електронен път на посочения от Потребителя електронен адрес за успешната активация на домейна.

6. Доставчикът не носи отговорност в случаите, в които Потребителят е предоставил грешна, неточна или непълна информация при заявяването на домейна за регистрация и това е довело до отказ от страна на регистъра да регистрира заявения домейн, съответно до прекратяване на регистрацията на домейна.

7. Доставчикът не носи отговорност в случаите в които заявен от Потребителят домейн е бил резервиран от трето лице от момента на подаване на заявката до окончателното заплащане на дължимата сума.

8. Възможностите за подновяване на домейн имена след датата им на изтичане са в рамките на следните периоди в зависимост от техните TLDs (разширения). След изтичане на посочените периоди и при неподновяването им в срок в зависимост от условията на различните регистрари, за да се допусне възстановяване на неподновен домейн, се изисква допълнително заплащане на наказателни такси, чийто размер е, както следва:

TLD (домейн разширение)ПреустановяванеГратисен период след изтичанеНаказателен периодНаказателна такса
.COMсъщия ден36 дни30 дни184.80 лв.
.NETсъщия ден36 дни30 дни207.54 лв.
.INFOсъщия ден36 дни30 дни232.56 лв.
.ORGсъщия ден36 дни30 дни232.56 лв.
.EUсъщия ден0 дни40 дни90.00 лв.
.BGсъщия ден0 дни0 дни62.40 лв.
.BIZсъщия ден36 дни30 дни233.76 лв.
.DEсъщия ден0 дни30 дни60.00 лв.
.INсъщия ден36 дни30 дни230.76 лв.
.PROсъщия ден36 дни30 дни248.88 лв.
.RUсъщия ден30 дниНяма18.00 лв.
.UKсъщия ден90 дниНяма23.40 лв.
.USсъщия ден36 дни30 дни225.3 лв.
.XXXсъщия ден40 дни30 дни1 020.60 лв.

9. Преди изтичане срока за подновяване на домейна, Доставчикът изпраща на Потребителя уведомление на посочен от него електронен адрес, като се приема, че това негово задължение е надлежно изпълнено, ако уведомлението е изпратено на електронния адрес, посочен при регистрация на Потребителя, респективно на допълнително посочен електронен адрес в случай на промяна на първоначалния.

10. Доставчикът не носи отговорност за всички последващи неблагоприятни последици за Потребителя, които биха настъпили в случай на неподновяване на регистриран от него домейн в указания от регистрара срок.

11. Доставчикът предоставя на потребителя име и парола за управление на името на домейна, като посредством попълване на регистрационна форма Потребителят въвежда цялата необходима за функционирането на домейна информация.

11.1 По силата на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен за това, че съобразно изискванията на съответната организация, която поддръжа областта на заявеното за регистрация домейн име, е възможно част от предоставената при регистрацията информация (съдържаща се в регистрационната форма) да подлежи на публикуване в публично достъпен регистър.

11.2 В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

11.3 Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

IІІ. ТРАНСФЕР НА ДОМЕЙН ИМЕ

12. Ценообразуване и процедури по трансфер на домейн имена

12.1 Цените за трансфер на домейн важат за 1 година, освен за разширенията, за които в настоящите условия изрично е посочено различен период за трансфер.

12.2 Трансферирането на домейн към ICN.Bg не е обвързано с допълнителни такси и/или комисионни. Потребителят заплаща само цената за трансфер, като в нея се включва едногодишно подновяване на Домейн името от крайната дата на изтичането му, освен за разширенията, за които изрично е посочено в настоящите условия различна процедура за трансфериране.

13. Домейн имената за трансфер трябва да се заявят минимум 7 дни преди датата на изтичането им.

13.1 Трансферирането на Домейни в различните TLDs отнемат технологично време от 5 до 14 дни.

14. Домейн име не може да бъде изискано за трансфер от ICN.Bg при следните хипотези:

• Включена/Активна "забрана за трансфер на домейн името" от настоящия регистратор. Изисква се отключване от страна на Потребителя.

• Kод за трансфер. За да се изиска трансфер на домейн име от ICN.Bg се изисква специфичен трансферен код (наричан още Auth code, secret key, ERR key и др.). Без него е невъзможно авторизирането на домейн името.

• Трансфер не може да се инициира, ако дадено домейн име е регистрирано и/или подновено преди по-малко от 60 дни от изискването на трансфер.

• Трансфер не може да се инициира, ако дадено домейн име е изтекло и/или предстои изтриването му към датата на изискването на трансфера.

ІV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТЪП

15. По силата на условията на съответните регистратори Доставчикът има право да предоставя информация за своите Потребители посредством регистрите на имената на домейни в Интернет.

16. Доставчикът има право да предостави цялата информация за Потребителите си, в случай че същата е поискана от компетентните държавни органи по съответния ред.

17. По отношение на защитата на личните данни на Потребителите си, Доставчикът се задължава да спазва приетата от него Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия. Пълният и текст се намира на следния интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/privacy/

18. В случай, че бъде установено ползване на регистриран от Доставчика домейн, в нарушение на българското законодателство, същият има право да преустанови достъпа на Потребителя до него.

19. Доставчикът има право да спре достъпа на Потребителя до домейна, както и да заличи името му от регистрите на имената в Интернет, ако се установи наличието на някоя от следните хипотези:

• наличие на съдебно или арбитражно решение, с което спира достъпа на Потребителя до домейна, или с което се разпорежда неговото заличаване;

• в случай, че се установи ползване на сайта, към който сочи домейн името, в нарушение на законовите разпоредби на действащото българско законодателство, приложимото европейско право или правилата на етиката и морала;

• при използването на домейна се нарушават признати и гарантирани от закона права на трети лица;

20. Доставчикът се освобождава от отговорност във връзка с всички вреди и пропуснати ползи, настъпили за Потребителя, в резултат от спиране на достъпа до домейна поради някоя от горепосочените причини.

21. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, спрямо тях да се прилагат правилата за регистрация, трансфер, управление и решаване на спорове за съответната област за имена на домейни, както и всички други документи на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid, Register.bg, Nominet и др.).

21.1. Всички запитвания и заявки, свързани с регистрация, трансфер и управление на домейн имена, включително и оплаквания и случаи на злоупотреба с такива, следва да бъдат отправяни по официален път към някой от каналите на комуникация на Доставчика (система за запитвания и ескалации, e-mail, телефон). Доставчикът се задължава да предостави отговор в рамките на до 5 работни дни.

V. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

22. Доставчикът има право да извършва спрямо Потребителя действия по потвърждение (верификация) на данните, предоставени от последния при регистрацията на домейн, и в частност на имейл адреса, посочен за контакт (т.нар. WHOIS информация за домейн притежателя).

23. Потвърждението (верификацията) на данните за контакт на Потребителя се извършва от Доставчика в изпълнение на изискванията, установени в правилата на организацията ICANN (ICANN’s 2013 Registrar Accreditation Agreement - RAA), поддържаща следните области на домейн имена: .com, .net, .org, .info, .biz, .aero, .asia, .cat, .coop, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .post, .pro, .tel, .travel, .xxx

24.1. Процесът по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика само спрямо посочените в т. 23. по-горе области на домейн имена в следните хипотези:

• при регистрация на ново домейн име;

• при трансфер на домейн име между Доставчика и други лица, предоставящи услуги по регистрация на домейни, по реда на Раздел III. от тези Общи условия;

• при промени в съществуващите данни за контакт на Потребителя (в т.нар. WHOIS информация).

24.2. Процес по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика веднъж годишно по негова преценка, в случаите, когато от конкретните обстоятелства по регистрация и използване на домейн име произтича такава необходимост, и спрямо Потребители с регистрирани домейн имена, извън хипотезите на предходната т. 24.1.

25. Потвърждението (верификацията) на данните на Потребителя се извършва, както следва:

25.1. Доставчикът изпраща на имейла, посочен в данните за контакт на Потребителя, електронно съобщение (т.нар. verification e-mail), съдържащо инструкции за процеса на верификация и връзка (хипер линк) за потвърждаване от Потребителя на данните на притежавания от него домейн.

25.2. В 15-дневен срок от получаване на съобщението по предходната т. 25.1. Потребителят е длъжен да потвърди валидността на посочения от него в данните за контакт имейл адрес чрез отваряне в браузър на връзката (хипер линка), посочена в съобщението.

25.3. Напомнящо електронно съобщение Потребителят получава от Доставчика на 7-мия и на 14-тия ден от 15-дневния срок по т. 25.2.

25.4. В рамките на 15-дневния срок по т. 25.2. домейн регистрацията на Потребителя ще продължи да съществува.

25.5. В случай, че в 15-дневния срок по т. 25.2. Потребителят изпълни дадените му инструкции и потвърди валидността на мейл адрес, посочен в данните за контакт на притежавания от него домейн, това потвърждение ще има действие и за други регистрирани домейни, за които е посочен същият мейл адрес.

25.6. В случай, че в 15-дневния срок по т. 25.2. Потребителят не изпълни инструкциите, дадени му в изпратеното от Доставчика електронно съобщение (имейл) и не отвори връзката (хипер линка), за да потвърди валидността на имейл адреса, посочен за контакт, регистрацията на неговия домейн ще бъде спряна едностранно от Доставчика, докато Потребителят не докаже валидността и истинността на данните за контакт, включително на имейл адреса, посочен за контакт.

25.7. В случай, че изпратеното от Доставчика съгласно т. 25.1. електронно съобщение не може да бъде доставено на имейл адреса, посочен в данните за контакт на Потребителя, поради невалидността му или поради друго обективна причина и няма друга възможност за осъществяване на контакт с Потребителя за целите на процеса по верификация, Доставчикът има право да прекрати регистрацията на домейна на Потребителя.

25.8 Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:

  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.

 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

26. Настоящият Договор се прекратява:

 • с изтичане на неговия срок;

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие между страните;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия.

27. Доставчикът има право без предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните от него услуги се ползват в нарушение на настоящите Oбщи условия и при нарушаване на действащото на територията на Република България и приложимото европейско законодателство, както и правилата на морала и добрите нрави.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

28. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

29. Страните имат право по взаимно съгласие да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изготвяни по надлежния ред.

30. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

31.1 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

31.2 Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

31.3 Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

32. В случай на възникнал спор между страните, приложими са разпоредбите на Условията за ползване, намиращи се на сайта на Доставчика.

33. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат Условията за ползване на услуги на Доставчика, както и законите на Република България.

33.1 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

34. Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно без да дължи неустойка.

35. Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика за защита на личните данни„ и „Политика за плащания и гаранции„.

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/terms-of-use/terms-of-service-domain-name/

» последно изменение на 13.04.2021г.

» предишно изменение на 15.04.2019г., 12.05.2020г.