Условия за ползване на услугата регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва посочените по-долу Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

І. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

1. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя срещу възнаграждение следните услуги:

1.1 Справка за свободно име на домейн;

1.2 Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет;

1.3 Защита на личните данни на Потребителя за периода на регистрация на домейна, като допълнителна услуга;

1.4 Осигуряване на възможност за дистанционно управление на домейна и неговите параметри;

1.5 Трансфер на домейни;

2.1 За да бъде възможно ползването на посочените по-горе услуги, Потребителят, следва да се регистрира, като предостави необходимата информация посредством попълването на регистрационна форма, находяща се на сайта на Доставчика и заплати дължимата абонаментна такса, намираща се на следната Интернет страница : www.icn.bg , www.icnhost.net;

2.2 Потребителят заявява изрично, чрез съответно отбелязване за целта, желае ли да ползва допълнителната услуга по т. 1.3 „защита на личните данни“, за която, в случай, че изрази воля за ползването й, заплаща допълнителна годишна такса, в размер, определен на посочените в т. 2.1 Интернет страници.

3. След извършване на плащането, заявеният от Потребителя домейн се вписва в посочените от него регистри на домейн имена в Интернет, при спазване на правилата за регистрация на организацията, която поддържа областта на името на домейна. В случай, че бъде заявена от Потребителя и допълнителната услуга „защита на личните данни“, същата се активира от момента на вписване на домейн името в съответния регистър на домейн имена в Интернет, като срокът на ползването й съвпада със срока на действие на домейн регистрацията. С оглед избягване на всякакво съмнение, защитата на личните данни обхваща само и единствено личните данни, предоставени от него при заявяване на регистрация на домейн име.

4. Потребителя предварително заявява периода, за който регистрира домейн името.

4.1 Промоционални домейн имена, са на специална цена само за първата година от регистрацията си. За всяка следваща година Потребителя следва да заплати стандартната цена за удължаване.

4.2 Активирането на домейна се извършва в срок от 24 часа след отразяване на плащане от страна на Потребителя или от негов пълномощник.

5. Доставчикът следва да изпрати уведомление по електронен път на посочения от Потребителя електронен адрес за успешната активация на домейна.

6. Доставчикът не носи отговорност в случаите, в които Потребителят е предоставил грешна, неточна или непълна информация при заявяването на домейна за регистрация и това е довело до отказ от страна на регистратора да регистрира заявения домейн, съответно до прекратяване на регистрацията на домейна.

7. Доставчикът не носи отговорност в случаите в които заявен от Потребителят домейн е бил резервиран от трето лице от момента на подаване на заявката до окончателното заплащане на дължимата сума.

8. Възможностите за подновяване на домейн имена след датата им на изтичане, са в рамките на следните периоди в зависимост от техните TLDs(разширения). След изтичане на горепосочените периоди и при не подновяването им в срок в зависимост от условията на различните регистрари, за да се допусне възстановяване на не подновен домейн, се изисква допълнително заплащане на наказателни такси, чийто размер е както следва:

TLD (домейн разширение)ПреустановяванеГратисен период след изтичанеНаказателен периодНаказателна такса
.COMсъщия ден36 дни30 дни187.20 лв.
.NETсъщия ден36 дни30 дни236.95 лв.
.INFOсъщия ден36 дни30 дни232.56 лв.
.ORGсъщия ден36 дни30 дни232.56 лв.
.EUсъщия ден0 дни40 дни90.00 лв.
.BGсъщия ден0 дни0 дни57.90 лв.
.BIZсъщия ден36 дни30 дни233.76 лв.
.DEсъщия ден0 дниНяма33.54 лв.
.INсъщия ден36 дни30 дни230.76 лв.
.PROсъщия ден36 дни30 дни248.88 лв.
.RUсъщия ден30 дниНяма18.00 лв.
.UKсъщия ден90 дниНяма23.40 лв.
.USсъщия ден36 дни30 дни225.3 лв.
.XXXсъщия ден40 дни30 дни1 020.60 лв.

9. Преди изтичане срока за подновяване на домейна, Доставчикът изпраща на Потребителя, уведомление на посочен от него електронен адрес, като се освобождава от отговорност, в случай че същото не е получено, поради промяна в електронния адрес на Потребителя, за която Доставчикът не е бил уведомен.

9.1При подновяване на домейн име с разширение .BG в системата на Доставчика, съществуват следните особености:

 • Потребителят трябва да поднови своето BG домейн име преди датата на изтичането му в системата на Доставчика.
 • След датата на изтичане на .BG домейн име, то се трансферира към системата на Регистър БГ за последващо управление – подновяване и пререгистрация. Потребителят може да поднови своето домейн име в системата на Регистър Бг в рамките на 30 дена преди то да бъде заключено за 10 дни и след това пуснато за свободна пререгистрация.
 • Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителят не поднови своето .BG домейн име преди датата на неговото изтичане.
 • Отговорността по подновяване и последващо управление на .BG домейн името след неговото изтичане се прехвърля изцяло върху Потребителя.

10. Доставчикът не носи отговорност, за всички последващи неблагоприятни последици за Потребителя, които биха настъпили в случай на не подновяване на регистриран от него домейн с указания от регистрара срок.

11. Доставчикът предоставя на потребителя име и парола за управление на името на домейна, като посредством попълване на регистрационна форма Потребителя въвежда цялата необходима за функционирането на домейна информация.

11.1 Цялата предоставена от Клиента информация в регистрационната форма на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна, става публично достъпна.

ІІ. ТРАНСФЕР НА ДОМЕЙН ИМЕ

12. Ценообразуване и процедури по трансфер на домейн имена

12.1 Цените за трансфер на домейн важат за 1 година, освен за разширенията, за които изрично е посочено в настоящите условия различен период за трансфер.

12.2 Трансферирането на домейн към ICN.Bg не е обвързано с допълнителни такси и/или комисионни. Потребителя заплаща само цената за трансфер, като в нея се включва едногодишно подновяване на Домейн името от крайната дата на изтичането му, освен за разширенията, за които изрично е посочено в настоящите условия различна процедура за трансфериране.

13. Домейн имената за трансфер, трябва да се заявят минимум 7 дни преди датата на изтичането им.

13.1 Трансферирането на Домейни в различните TLDs отнемат технологично време от 5 до 14 дни.

14. Домейн име не може да бъде изискано за трансфер от ICN.Bg при следните хипотези:

 • Включена/Активна "забрана за трансфер на домейн името" от настоящия регистратор. Изисква се отключване от страна на Потребителя.
 • Kод за трансфер. За да се изиска трансфер на домейн име от ICN.Bg се изисква специфичен трансферен код (наричан още Auth code, secret key, ERR key и др.). Без него е невъзможно авторизирането на домейн името.
 • Трансфер не може да се инициира ако дадено домейн име е регистрирано и/или подновено преди по-малко от 60 дни от изискването на трансфер.
 • Трансфер не може да се инициира ако дадено домейн име е изтекло и/или предстои изтриването му, към датата на изискването на трансфера.

14.1 В определени случаи някои от горепосочените хипотези не са приложими за определение зони (TLD). Те са както следва:

 • Домейн име .BG се подновява от датата на извършения трансфер.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

15. Доставчикът има право да предоставя информация за своите Потребители, посредством регистрите на имената на домейни в Интернет.

16. Доставчикът има право да предостави цялата информация за Потребителите си, в случай че същата е поискана от компетентните държавни органи по съответния ред.

17. По отношение на защитата на личните данни на Потребителите си, Доставчикът се задължава да спазва приетата от него Декларация за конфиденциалност, която е неразделна част от настоящите общи условия. Пълният и текст се намира на следния интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/privacy/

18. В случай, че бъде установено ползване на регистриран от Доставчика домейн, в нарушение на българското законодателство, същият има право да преустанови достъпа на Потребителя до него.

19. Доставчикът има право да спре достъпа на Потребителя до домейна, както и да заличи името му от регистрите на имената в Интернет, ако се установи наличието на някоя от следните хипотези:

 • наличие на съдебно или арбитражно решение, с което спира достъпа на Потребителя до домейна, или с което се разпорежда неговото заличаване;
 • в случай, че се установи ползване на сайта, към който сочи домейн името, в нарушение на законовите разпоредби на действащото българско законодателство, приложимото европейско право или правилата на етиката и морала;
 • при използването на домейна се нарушават признати и гарантирани от закона права на трети лица;

20. Доставчикът се освобождава от отговорност във връзка с всички вреди и пропуснати ползи, настъпили за Потребителя, в резултат от спиране на достъпа до домейна поради някоя от горепосочените причини.

21. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, спрямо тях да се прилагат правилата за регистрация, трансфер, управление и решаване на спорове за съответната област за имена на домейни, както и всички други документи на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна (ICANN, EURid, Register.bg, Nominet и др.).

21.1. Всички запитвания и заявки свързани с регистрация, трансфер и управление на домейн имена, включително и оплаквания и случаи на злоупотреба с такива, следва да бъдат отправяни по официален път към някой от каналите на комуникация на Доставчика (система за запитвания и ескалации, e-mail, телефон). Доставчика се задължава да предостави отговор в рамките на до 5 работни дни.

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

22. Доставчикът има право да извършва спрямо Потребителя действия по потвърждение (верификация) на данните, предоставени от последния при регистрацията на домейн, и в частност на имейл адреса, посочен за контакт (т.нар. WHOIS информация за домейн притежателя).

23. Потвърждението (верификацията) на данните за контакт на Потребителя се извършва от Доставчика в изпълнение на изискванията, установени в правилата на организацията ICANN (ICANN’s 2013 Registrar Accreditation Agreement - RAA), поддържаща следните области на домейн имена: .com, .net, .org, .info, .biz, .aero, .asia, .cat, .coop, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .post, .pro, .tel, .travel, .xxx

24.1. Процесът по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика само спрямо посочените в т. 24. по-горе области на домейн имена в следните хипотези:

 • при регистрация на ново домейн име;
 • при трансфер на домейн име между Доставчика и други лица, предоставящи услуги по регистрация на домейни, по реда на Раздел II. от тези условия;
 • при промени в съществуващите данни за контакт на Потребителя (в т.нар. WHOIS информация).

24.2. Процес по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика веднъж годишно по негова преценка и спрямо Потребители с регистрирани домейн имена, извън хипотезите на предходната т. 25.1.

25. Потвърждението (верификацията) на данните на Потребителя се извършва, както следва:

25.1. Доставчикът изпраща на имейла, посочен в данните за контакт на Потребителя, електронно съобщение (т.нар. verification e-mail), съдържащо инструкции за процеса на верификация и връзка (хипер линк) за потвърждаване от Потребителя на данните на притежавания от него домейн.

25.2. В 14-дневен срок от получаване на съобщението по предходната т. 26.1. Потребителят е длъжен да потвърди валидността на посочения от него в данните за контакт имейл адрес чрез отваряне в браузър на връзката (хипер линка), посочена в съобщението.

25.3. Напомнящо електронно съобщение Потребителят получава от Доставчика на 7-мия и на 14-тия ден от 15-дневния срок по т. 26.2.

25.4. В рамките на 15-дневния срок по т. 26.2. домейн регистрацията на Потребителя ще продължи да съществува.

25.5. В случай, че в 15-дневния срок по т. 26.2. Потребителят изпълни дадените му инструкции и потвърди валидността на мейл адрес, посочен в данните за контакт на притежавания от него домейн, това потвърждение ще има действие и за други регистрирани домейни, за които е посочен същия мейл адрес.

25.6. В случай, че в 15-дневния срок по т. 26.2. Потребителят не изпълни инструкциите, дадени му в изпратеното от Доставчика електронно съобщение (имейл) и не отвори връзката (хипер линка), за да потвърди валидността на имейл адреса, посочен за контакт, регистрацията на неговия домейн ще бъде спряна едностранно от Доставчика, докато Потребителят не докаже валидността и истинността на данните за контакт, включително на мейл адреса, посочен за контакт.

25.7. В случай, че изпратеното от Доставчика съгласно т. 26.1. електронно съобщение не може да бъде доставено на имейл адреса, посочен в данните за контакт на Потребителя, поради невалидността му или поради друго обективна причина, Доставчикът има право да прекрати регистрацията на домейна на Потребителя.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

26. Настоящият Договор се прекратява:

 • с изтичане на неговия срок ;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие между страните;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

27. Доставчикът има право без предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните от него услуги се ползват в нарушение на настоящите общи условия и при нарушаване на действащото на територията на Република България и приложимото европейско законодателство, както и правилата на морала и добрите нрави.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

28. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

29. Страните имат право по взаимно условия да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изготвяни по надлежния ред.

30. В случай на възникнал спор между страните приложими са разпоредбите на Условията за ползване, намиращи се на сайта на Доставчика.

31. За неуредените в тези условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им се прилагат Общите условия на Доставчика за предоставяне на услугата „Регистрация, трансфер и управление на домейн имена”, както и законите на Република България.

32. Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно.

33. Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика на ICN.BG„ и „политика за плащания и гаранции

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/terms-of-use/terms-of-service-domain-name/

» последно изменение от 15.04.2019г.

Извършена промяна: Чл. 8, таблица 1, ред 6 : 25-о число на текущия месец - същия ден ; 60$ - 41$

» предишно изменение на 109.12.2016г.

» към Общите условия на ICN.Bg