Общи условия за ползване на услугата Наем на комуникационно оборудване (Нает сървър), предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва изброените Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

1. Предмет.

Доставчикът се задължава да осигури на Потребителя услугата „Наемане на комуникационно оборудване” чието съдържание е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план. В цената не са включени допълнителни услуги като :

 • Контролен панел Cpanel
 • Допълнителен хардуер
 • Допълнителен софтуер
 • Абонамент за администраторска поддръжка

След сключване на Договор с доставчика, Потребителят приема да ползва услугата в съответствие с изискванията на общите условия и разпоредбите на подписания между страните договор.

Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

2. Права, Задължения на Доставчика

2.1 Да осигури услугата „Наемане на комуникационно оборудване” в дата център използван от него, като услугата се включва:

2.2 Да осигури физическо място в помещение за колокиране на сървърна машина, с избраните от Потребителя параметри.

2.3 Да осигури необходимите за работа IP адреси, като първите (4 броя) се предоставят безплатно на Потребителя, за останалите в зависимост от тяхното количество цената се определя на основание допълнително споразумение между страните.

2.4 Да изготви сметки за задълженията на Потребителя и получава сумите за предоставяне на услугата.

2.5 Да осигурява, достъп на Потребителя до Интернет 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с изключение на времето необходимо за технологична профилактика за съоръженията, като Потребителя ще бъде предупреждаван за това. Доставчика осигурява достъп до Интернет след заплащане на дължимите суми от страна на Потребителя.

2.6 Доставчика не носи отговорност за материалите и съдържанието публикувани в машината на Потребителя.

2.7 Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, при възникване на ситуация в която причините за съответния проблем се дължат на действия или бездействия на други оператори .

2.8 Доставчикът не разполага с права за достъп до клиентската машина.

2.9. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

2.10. В случай на установяване на ползване на Услугата в нарушение на тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето ѝ.

3. Права, задължения на Потребителя

3.1 Да поддържа в софтуерна изправност монтираното оборудване.

3.2 Да заплаща цената за ползване на услугата, при договорените отношения

3.3 Да не разгласява факти, относно съдържанието на сключения с Доставчика договор, както и информация, решения.

3.4. Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

4. Срокове и финансови взаимоотношения

4.1 Услугата се предлага от/към дата на експлоатационния срок на машината. Договор между Потребителя и Доставчика се сключва за срок от 1 (една) година, освен ако някоя от страните не желае прекратяването му на основание, описана по-долу.

4.2 Дължимите суми, представляващи наемна цена се заплащат чрез един от предвидените от Доставчика начини на плащане и при спазване на Политиките за плащания и гаранции, находящи се на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/policy/legal/

4.3 Потребителят предплаща месечния абонамент по чл. 1 от настоящия договор до 5 (пет)дни преди изтичане на заплатения срок.

4.4 Доставчикът има право временно да преустанови достъпа на Потребителя, ако последния не е погасил финансовите си задължения към него най-късно до 5/пет/ работни дни от новия месец.

4.5 Преустановяването на достъпа за повече от 15/петнадесет/ календарен дни не освобождава Потребителя от задължението да заплаща месечният абонамент за наетия сървър.

5. Прекратяване

5.1 Всяка една от страните може да прекрати сключения договор с 30 – дневно писмено предизвестие към другата страна. Предизвестието трябва да бъде в два екземпляра, по един за двете страни. Предизвестието трябва да съдържа оригинален подпис на собственика и печат на фирмата.

5.2 Преди изтичане на срока по т.4, Потребителя няма право да прекратява договора, освен след заплащане на дължимите оставащи такси.

5.3 При неплащане от страна на Потребителя на повече от 2/две/ абонаментни месечни вноски, Доставчикът има право едностранно да прекрати договора, като уведоми за това потребителя, като последният дължи заплащане на всички дължими до момента суми.

5.4 Потребителя няма право на собственост върху предоставеното му за ползване хардуерно оборудване.

5.5 Доставчика няма право на собственост върху информация (софтуер) разположена на предоставената от него за ползване сървърна машина.

6. Други

6.1. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

6.2. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

6.3. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

6.4. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

6.5. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

7. Конфиденциалност

Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на доставчика.

Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика на ICN.Bg„ и „политика за плащания и гаранции„

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, приложими се явяват общите условия на Доставчика, находящи се на следната Интернет страница :

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019г.