Общи условия за ползване на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва посочените по-долу Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

І. Предмет

1.1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя услугата „Колокиране на комуникационно оборудване” чието съдържание е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план Потребителят с подписването на договора приема да ползва услугата в съответствие с настоящите условия за ползване и допълнително подписан договор.

1.2. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

1.3. В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

1.4. Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

2. Права, Задължения на Доставчика

2.1 Да осигури услугата „Колокиране на комуникационно оборудване” . Която включва:

 • Осигуряване на физическо място в помещение за колокиране на сървърна машина с параметри, уговорени допълнително между страните.
 • Осигуряване на възможност за достъп на Клиента при следните условия: от понеделник до събота – в рамките на нормалното работно време (9.00 – 18.00ч). В извънредни ситуации след работно време, при предварително уведомяване от страна на Потребителя на денонощната поддръжка на доставчика. Всяко посещение до комуникационното оборудване на Потребителя се извършва с придружител от страна на Доставчика.
 • Да предостави на Потребителя необходимите за работа IP адреси, като първите 4 броя се предоставят безплатно. В случай, че Потребителят се нуждае от по-голям брой, цената им се определя по договаряне между страните.

2.2 Да Изготвя сметки за задълженията на Потребителя и получава сумите за предоставяне на услугата.

2.3 Да осигурява чрез дата център използван от Доставчика, достъп на клиента до Интернет 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с изключение на времето необходимо за технологична профилактика за съоръженията, като Доставчикът поема задължение да предупреждава Потребителя за това. Доставчикът осигурява достъп до Интернет след заплащане на дължимите суми от страна на клиента, освен ако допълнително не е договорено друго условие.

2.4 Доставчикът не носи отговорност за материалите и съдържанието публикувани в машината на клиента.

2.5 Доставчикът не носи отговорност за възникване на хардуерен проблем в машината на клиента.

2.6 Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, при възникване на ситуация в която причините за съответния проблем се дължат на действия или бездействия на други оператори (БТК, НЕК и др)

2.7 Доставчикът не разполага с права за достъп до клиентската машина, освен ако Потребител не изявил изрично желание за това.

2.8. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

2.9. В случай на установяване на ползване на Услугата в нарушение на тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето ѝ.

3. Права, задължения на Потребителя

3.1 Да осигури за своя сметка оборудване, което се монтира в помещението за колокиране (Дата център) на Доставчика.

3.2 Да предостави възможност за монтаж на своето оборудване съобразно изискванията на дата центъра използван от Доставчика.

3.3 Да поддържа в софтуерна изправност монтираното оборудване.

3.4 Да заплаща цената за ползване на услугата, съобразно договорените отношения.

3.5 Да не разгласява факти, относно отношенията си с Доставчика, до момента в който между тях съществуват договорни отношения.

3.6. Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

4. Срокове и финансови взаимоотношения

4.1 Услугата се предлага от/към дата на експлоатационния срок на машината. Договор между Доставчика и Потребителя се сключва за срок от 1 (една) година, освен ако някоя от страните не желае прекратяването му.

4.2 Дължимите суми, представляващи наемна цена по се заплащат чрез един от предвидените от Доставчика начини на плащане и при спазване на Политиките за плащания и гаранции, находящи се на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/policy/legal/

4.3 Потребителят предплаща месечния абонамент по чл. 1 от настоящия договор до 5 (пет)дни преди изтичане на заплатения срок.

4.4 Доставчикът има право временно да преустанови достъпа на Потребителя, ако последния не е погасил финансовите си задължения към него най-късно до 5/пет/ работни дни от новия месец.

4.5 Преустановяването на достъпа за повече от 15/петнадесет/ календарен дни не освобождава Потребителя от задължението да заплаща месечният абонамент.

4.6 Всички промоционални условия, които Доставчикът може да предложи на Потребителя, се описват допълнително в анекс към сключения между страните договор.

5. Прекратяване

5.1 Всяка една от страните може да прекрати сключения договор с 30 – дневно писмено предизвестие към другата страна. Предизвестието трябва да бъде в два екземпляра, по един за двете страни. Предизвестието трябва да съдържа оригинален подпис на собственика и печат на фирмата.

5.2 Доставчика няма право на собственост върху информация (софтуер) разположена на предоставената от него за ползване сървърна машина.

5.3 При неплащане от страна на Потребителя на повече от 2/две/ абонаментни месечни вноски, Доставчикът има право едностранно да прекрати договора, като уведоми за това потребителя, като последният дължи заплащане на всички дължими до момента суми.

5.4 Доставчика няма право на собственост върху хардуерната конфигурация на предоставената от Потребителя сървърна машина.

5.5 Преди изтичане на срока по т.4, Клиента няма право да прекратява договора, освен след заплащане на дължимите незаплатени такси.

6. Други

6.1 Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

7. Други

7.1 Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно.

7.2. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

7.3. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

7.4. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

7.5. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

7.6. Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика на ICN.Bg„ и „политика за плащания и гаранции„

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес:

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019г.