Общи условия за ползване на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” или „ICN.BG” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва посочените по-долу Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

І. Предмет

1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя услугата „Колокиране на комуникационно оборудване” чието съдържание е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план Потребителят с подписването на договора приема да ползва услугата в съответствие с настоящите условия за ползване и допълнително подписан договор.

2. Права, Задължения на Доставчика

2.1 Да осигури услугата „Колокиране на комуникационно оборудване” . Която включва:

  • Осигуряване на физическо място в помещение за колокиране на сървърна машина с параметри, уговорени допълнително между страните.
  • Осигуряване на възможност за достъп на Клиента при следните условия: от понеделник до събота – в рамките на нормалното работно време (9.00 – 18.00ч). В извънредни ситуации след работно време, при предварително уведомяване от страна на Потребителя на денонощната поддръжка на доставчика. Всяко посещение до комуникационното оборудване на Потребителя се извършва с придружител от страна на Доставчика.
  • Да предостави на Потребителя необходимите за работа IP адреси, като първите 4 броя се предоставят безплатно. В случай, че Потребителят се нуждае от по-голям брой, цената им се определя по договаряне между страните.

2.2 Да Изготвя сметки за задълженията на Потребителя и получава сумите за предоставяне на услугата.

2.3 Да осигурява чрез дата център използван от Доставчика, достъп на клиента до Интернет 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с изключение на времето необходимо за технологична профилактика за съоръженията, като Доставчикът поема задължение да предупреждава Потребителя за това. Доставчикът осигурява достъп до Интернет след заплащане на дължимите суми от страна на клиента, освен ако допълнително не е договорено друго условие.

2.4 Доставчикът не носи отговорност за материалите и съдържанието публикувани в машината на клиента.

2.5 Доставчикът не носи отговорност за възникване на хардуерен проблем в машината на клиента.

2.6 Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, при възникване на ситуация в която причините за съответния проблем се дължат на действия или бездействия на други оператори (БТК, НЕК и др)

2.7 Доставчикът не разполага с права за достъп до клиентската машина, освен ако Потребител не изявил изрично желание за това.

3. Права, задължения на Потребителя

3.1 Да осигури за своя сметка оборудване, което се монтира в помещението за колокиране (Дата център) на Доставчика.

3.2 Да предостави възможност за монтаж на своето оборудване съобразно изискванията на дата центъра използван от Доставчика.

3.3 Да поддържа в софтуерна изправност монтираното оборудване.

3.4 Да заплаща цената за ползване на услугата, съобразно договорените отношения.

3.5 Да не разгласява факти, относно отношенията си с Доставчика, до момента в който между тях съществуват договорни отношения.

4. Срокове и финансови взаимоотношения

4.1 Услугата се предлага от/към дата на експлоатационния срок на машината. Договор между Доставчика и Потребителя се сключва за срок от 1 (една) година, освен ако някоя от страните не желае прекратяването му.

4.2 Дължимите суми, представляващи наемна цена по се заплащат чрез един от предвидените от Доставчика начини на плащане и при спазване на Политиките за плащания и гаранции, находящи се на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/policy/legal/

4.3 Потребителят предплаща месечния абонамент по чл. 1 от настоящия договор до 5 (пет)дни преди изтичане на заплатения срок.

4.4 Доставчикът има право временно да преустанови достъпа на Потребителя, ако последния не е погасил финансовите си задължения към него най-късно до 5/пет/ работни дни от новия месец.

4.5 Преустановяването на достъпа за повече от 15/петнадесет/ календарен дни не освобождава Потребителя от задължението да заплаща месечният абонамент.

4.6 Всички промоционални условия, които Доставчикът може да предложи на Потребителя, се описват допълнително в анекс към сключения между страните договор.

5. Прекратяване

5.1 Всяка една от страните може да прекрати сключения договор с 30 – дневно писмено предизвестие към другата страна. Предизвестието трябва да бъде в два екземпляра, по един за двете страни. Предизвестието трябва да съдържа оригинален подпис на собственика и печат на фирмата.

5.2 Доставчика няма право на собственост върху информация (софтуер) разположена на предоставената от него за ползване сървърна машина.

5.3 При неплащане от страна на Потребителя на повече от 2/две/ абонаментни месечни вноски, Доставчикът има право едностранно да прекрати договора, като уведоми за това потребителя, като последният дължи заплащане на всички дължими до момента суми.

5.4 Доставчика няма право на собственост върху хардуерната конфигурация на предоставената от Потребителя сървърна машина.

5.5 Преди изтичане на срока по т.4, Клиента няма право да прекратява договора, освен след заплащане на дължимите незаплатени такси.

6. Други

6.1 Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

7. Други

7.1 Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика на ICN.Bg„ и „политика за плащания и гаранции„

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес:

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 18.11.2019г.