Условия за ползване на услугата „Cloud хостинг”, предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу и за краткост „Доставчик” и/или ICN и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги по предоставяне на “Cloud хостинг“, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

І. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.1. Всеки Потребител, желаещ да ползва услугата „Cloud хостинг“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез кликването на виртуалния бутон „Финализирай“ - бутон за извършване на регистрация в уебсайта на Доставчика - https://www.icn.bg (Уебсайта). С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на услуга „Cloud хостинг“ или на която и да е друга услуга, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта.

1.2. Доставчикът изпраща уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет услугата „Cloud хостинг“.

1.3. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

II. СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА.

2.1. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя за ползване Услугата „Cloud хостинг", чието съдържание е описано подробно в спецификации, заложени от Доставчика на следния адрес: https://www.icn.bg/bg/cloud/ или при условията, индивидуално договорени между страните, както и да осигури техническа изправност и свързаност на предоставената услуга.

Съдържание на услугата „Cloud хостинг” се състои по-конкретно в:

2.1.1 Предоставяне на свободно пространство на сървър на Доставчика, на което Потребителят има право да публикува и споделя с трети лица в Интернет информация;

2.1.2 Предоставяне на администраторски достъп за управление на Услугата, както и за публикуване, обработване и разпореждане с информация, споделена на предоставеното пространство;

2.1.3 Предоставяне на параметри на услугата, съобразно нуждите на Потребителя с възможност за ежемесечна корекция в тях по негов избор;

2.1.4 Предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги на информационното общество;

2.1.5 Осигуряване на техническа изправност на Услугата, включително на технически изправно и годно хардуер оборудване, мрежова свързаност без наличие на отклонения и загуба на информация, възможност за нормално функциониране на използвания софтуер без наличие на смущения.

2.2. За услугите по т. 2.1. Потребителят предплаща предварително избрана от него сума до изчерпването на която, същият има право да използва услугата при избирани и актуализирани от него технически параметри.

2.3. Потребителят не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

2.4. В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2.5. Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

3.1. Доставчикът е длъжен:

3.1.1 Да осигури Услугата "Cloud хостинг", съобразно заявените от потребителя параметри;

3.1.2 Да предостави ползването на Услугата "Cloud хостинг";

3.1.3 Да осигури изправността и техническото осигуряване на Услугата;

3.1.4 Да осигури свързаност към Интернет на Услугата "Cloud хостинг";

3.1.5 Да осигури необходимите условия за техническото функциониране на Услугата;

3.1.6 Да предостави на Потребителя име и парола за достъп до Услугата

3.1.7 Да поддържа денонощно параметрите на услугата и нейната свързаност;

3.2. Доставчикът притежава следните права:

3.2.1 Да получи възнаграждение за предоставяните от него услуги;

3.2.2 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, в случаите когато се извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването, като Потребителят ще бъде предупреждаван за това предварително в разумен според обстоятелствата срок;

3.2.3 Да осъществява постоянен контрол върху техническа изправност на Услугата;

3.2.4 Да ограничава временно параметрите на предоставяната услуга, ако същото е необходимо с оглед защита на неговото оборудване и съобщителна инфраструктура, като Потребителят ще бъде предупреждаван за това предварително в разумен според обстоятелствата срок;

3.2.5 Да получи допълнително възнаграждение от Потребителя, ако предостави услуги, които не са включени в първоначално сключения договор;

3.2.6 Да изисква необходимата според обстоятелствата легитимация от Потребителя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата;

3.2.7 Да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че Потребителя я използва недобросъвестно или в нарушение на Общите условия и/или на действащото на територията на Република България законодателство.

3.3. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

3.4. В случай на установяване на ползване на Услугата в нарушение на тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето ѝ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребителят, приемайки съдържанието на настоящите Общи условия, се задължава:

4.1.1 Да заплати на Доставчика уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;

4.1.2 Да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с настоящите условия за ползване, законодателството на Република България и нормите на Европейското законодателство, както и да не използва Услугата в противоречие с всички упоменати в условията за ползване забрани установени от Доставчика, като например: детска порнография, Софтуер за трафик манипулации (traffic relay), Софтуер за хакване и т.н.

Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

4.1.3 Да управлява услугата отдалечено чрез предоставените му име и парола за административен достъп, като полага грижи за опазване на същите от неоторизиран достъп и/или използване от страна на трети лица;

4.1.4 Да използва предоставената му от Доставчика Услуга съобразно нейното предназначение;

4.1.5 Да се въздържа от действия увреждащи Доставчика, съобщителната му техника и останалите Потребители;

4.2. Потребителят притежава следните права:

4.2.1 Да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на “Cloud Сървър";

4.2.2 Да получава отдалечена, денонощна поддръжка от страна на Доставчика.

4.2.3 Да променя по желание и при необходимост техническите параметри на предоставяната му услуга, съобразно конкретните си потребности срещу съответно допълнително възнаграждение, ако такова се дължи.

V. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

5.1. Срокът на договора между Доставчика и Потребителя се определя съобразно предварително заявения от Потребителя период на ползване на услугата или в зависимост от момента на изчерпване на предплатения лимит на услугата.

5.2. При заявяване на услугата Клиентът заплаща първоначална цена на услугата. В рамките на заплатената цена той има право да ползва услугата „Cloud hosting”, като променя нейните параметри. След изчерпване на предплатената цена на услугата, Доставчикът има право да преустанови доставянето й, ако Клиентът не е заплатил за нов следващ период преди изчерпване на първоначалния лимит. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.

5.3. Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от Потребителя и след неговото уведомяване за активирането й от страна на Доставчика.

5.4. За извършеното плащане Доставчикът издава надлежен първичен финансово счетоводен документ.

5.5. При изявено от страна на Потребителя желание, Доставчикът може да му предоставя допълнителни услуги, цената на които се уговаря с допълнително споразумение между страните.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът се прекратява:

6.1.1 с изтичане на неговия срок или с изчерпване на заявения лимит;

6.1.2 при смърт, прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

6.1.3 по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

6.1.4 при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си по настоящия договор.

6.2. В случай, че по надлежният ред, от страна на Доставчика бъде установено използване на предоставяните от него Услуги в нарушение на законодателството на Република България, той има право да прекрати Договора с Потребителя едностранно и без предизвестие.

VII. ОТГОВОРНОСТ

7.1. В случай, че Потребителят прекрати договора си с Доставчика предсрочно, той му дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

7.2. В случай че настоящият договор бъде едностранно прекратен от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя, същият дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

7.3. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Доставчика за предоставяне на Услугата, Потребителят има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

7.4. В случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Потребителят дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

7.5. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, както и всяко друго събитие и/или действие на трето лице от извънреден характер, което не би могло да бъде предвидено от страните при сключване на договора и/или да бъде предотвратено при неговото настъпване.

7.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

7.7. Уговорените в настоящия раздел неустойки и обезщетения не лишават съответната Страна от възможността да претендира размер на действително претърпените вреди, които надвишават уговорената неустойка/ обезщетение по общия ред.

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

8.2. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

8.3. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

8.4. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

8.5. Страните имат право по взаимно съгласие да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изготвяни по надлежния ред.

8.6. В случай на възникнал спор между страните приложими са разпоредбите на Условията за ползване, намиращи се на сайта на Доставчика.

8.7. За неуредените в тези условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия за ползване се прилагат Условията за ползване на ICN.Bg, както и законите на Република България.

8.8.1 Индивидуалните условия на сключения договор между Доставчика и Потребителя, както и всяка друга информация за Доставчика, неговата дейност, търговски тайни, данни за цени, информация за проекти, в които участва или планира да участва, достигнала до Потребителя в устна или писмена форма, се приемат за строго конфиденциални и Потребителят се задължават да запази поверителността на информацията, както и да не използва същата пряко или косвено, за лични облаги или за облаги на трети лица, както и за каквато и да е друга цел и/или свързана с тях, различна от изпълнението на сключения между страните договор. Ако Потребителя не спази тази клауза, Доставчикът има правото да прекрати незабавно договора, както и да иска от Потребителя заплащането на неустойка в размер на 300 лева за всяко отделно нарушение.

8.8.2. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

9. Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „Политика за защита на личните данни“ и „Политика за плащания и гаранции".

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес

» към Общите условия на ICN.Bg

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019 г