Общи условия за ползване на Услугата LET'S ENCRYPT

 1. Настоящите условия уреждат реда и начина на ползване на услугата LET'S ENCRYPT, предлагана от ICN.BG като допълнителна услуга към услугата „Споделен хостинг“ при условията на Linux споделен хостинг. За неуредените в тях случаи, включително по отношение на процедурата по сключване на договор, се прилагат Общи условия за услугата „Споделен хостинг“.

 2. Услугата „LET'S ENCRYPT" представлява възможност за ползване на SSL сертификат с наименование „LET'S ENCRYPT“ заедно и съвместно с услугата „Споделен хостинг“, в частност услугите Споделен Linux (Линукс) хостинг, единствено за плановете Икономичен, Бизнес и Стандартен, както и услугата RS хостинг - Риселър хостинг, плановете RS1, RS2, RS3, RS4, предлагани от ICN.BG, като служи за верификация на домейн имена, за които се осигурява хостинг обслужване.

 3. С наименованието „ICN.BG“, употребявано в тези условия, се обозначава доставчикът на услугата „Споделен хостинг“ и допълнителната към нея услуга за предоставяне на SSL сертификат „LET'S ENCRYPT“ - „Интернет корпорейтед нетуъркс“ ЕООД, ЕИК: 131334166, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 33, ет. 1.

 4. ICN.BG не е създател и не е носител на правата върху SSL сертификата LET'S ENCRYPT, включително не притежава авторски или други права на собственост върху него, а само осигурява на своите клиенти като посредник възможността за използването на този сертификат с оглед подобряване сигурността на уебсайта и домейн името, за които е активиран от ICN.BG Linux споделен хостинг.

 5. Услугата „LET'S ENCRYPT“, като допълнителна такава към основната услуга „Споделен хостинг“, в частност Споделен Linux (Линукс) хостинг, единствено за плановете Икономичен, Бизнес и Стандартен, както и услугата RS хостинг - Риселър хостинг, плановете RS1, RS2, RS3, RS4, е неразделна част от заявения от клиентите на ICN.BG абонаментен план за основната услуга и е със срок на валидност 90 календарни дни, който с изтичането си автоматично се подновява. Подновяването по предходното изречение може да се реализира неограничен брой пъти, като се съобразява и срокът на действие на договора за предоставяне на услугата „Споделен хостинг“.

 6. Услугата „LET'S ENCRYPT“ може да бъде използвана за не повече от 3 домейн или поддомейн имена, свързани към един споделен хостинг акаунт.

 7. Услугата „LET'S ENCRYPT“ се активира посредством нарочно създаден за целта от ICN.BG модул в контролния панел (cPanel) за управление на услугата „Споделен хостинг“, чрез който модул Потребителят има възможността както да инсталира SSL сертификата LET'S ENCRYPT, така и да го деинсталира.

 8. Услугата „LET'S ENCRYPT“ може да се използва както за cPanel акаунти на съществуващи клиенти на ICN.Bg, така и за такива акаунти, трансферирани от други хостинг компании. В случай, на трансфер на съществуващ cPanel акаунта, Потребителят се съгласява да изтрие вече издадения „LET'S ENCRYPT“ сертификат и да го пресъздаде отново на новонаходящия сървър, където акаунтът е разположен.

 9. С оглед избягване на всякакво съмнение и като се има предвид, че SSL сертификатът LET'S ENCRYPT не е продукт, създаден от ICN.BG, то ICN.BG в качеството си единствено на посредник не осигурява и не предоставя по отношение на услугата „LET'S ENCRYPT„ нейната поддръжка, инсталация, деинсталация и/или съдействие и решаване на каквито да са технически или други проблеми, възникнали при използването й.

 10. В качеството си единствено на посредник, ICN.BG не носи отговорност за качеството и за функционалността на услугата „LET'S ENCRYPT" и за непрекъснатото ѝ и безпрепятствено използване от страна на Потребителя, включително, но не само ICN.BG не носи отговорност за технически проблеми, свързани с инсталирането, деинсталирането, подновяването ѝ или в други случаи на недостъпност на услугата (напр. при извършване на профилактика или в други случаи на временното й преустановяване от страна на създателите на SSL сертификата LET'S ENCRYPT).

 11. ICN.BG не носи отговорност за съвместимостта на услугата „LET'S ENCRYPT"с използваните от Потребителя операционни системи и техните версии, браузъри, други софтуерни продукти и решения, предоставяни от други доставчици.

 12. ICN.BG не носи отговорност в случаите на достигане от страна на Потребителя на установените за SSL сертификата LET'S ENCRYPT лимити (лимити за брой SSL сертификати, инсталирани на един домейн, за брой SSL сертификати, инсталирани в рамките на единица време или други) на използването им, които се определят самостоятелно и по единствена преценка на създателите му и чиято промяна не е под контрола на ICN.BG.

 13. ICN.BG не носи отговорност и във всички случаи за събития, обстоятелства и настъпили вследствие на тях вредоносни последици, извън изброените в настоящите условия, които не са свързани с дейността и/или не се намират под контрола на ICN.BG.

 14. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT" се прилагат в отношенията между ICN.BG и всеки клиент на ICN.BG, на когото последният предоставя услугата „Споделен хостинг“ при условията на Linux споделен хостинг, или услугата RS Хостинг, като Потребителят се счита обвързан от същите от момента на активирането на SSL сертификата LET'S ENCRYPT, от който момент започват да се прилагат и настоящите Общи условия.

 15. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT" преустановяват действието си за клиент на ICN.BG, ползващ услугата „Споделен хостинг“, от момента на деинсталиране на SSL сертификата LET'S ENCRYPT и/или след преустановяване действието на договора за предоставяне на услугата „Споделен хостинг“.

 16. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT" са последно изменени на 07.05.2020 г.

 17. ICN.BG си запазва правото да променя настоящите условия за ползване на услугата при спазване на условията на приложимото законодателство.