Условия за ползване на Услугата LET'S ENCRYPT

 1. Настоящите условия уреждат реда и начина на ползване на услугата LET'S ENCRYPT, предлагана от ICN.BG като допълнителна услуга към услугата „Споделен хостинг“ при условията на Linux споделен хостинг.
 2. Услугата „LET'S ENCRYPT„ представлява възможност за безвъзмездно ползване на SSL сертификат с наименование „LET'S ENCRYPT“ заедно и съвместно с услугата „Споделен хостинг“, в частност услугите Споделен Linux (Линукс) хостинг, единствено за плановете Икономичен, Бизнес и Стандартен, както и услугата RS хостинг - Риселър хостинг, плановете RS1, RS2, RS3, RS4, предлагани от ICN.BG, като служи за верификация на домейн имена, за които се осигурява хостинг обслужване.
 3. С наименованието „ICN.BG“, употребявано в тези условия, се обозначава доставчикът на услугата „Споделен хостинг“ и допълнителната към нея услуга за предоставяне на SSL сертификат „LET'S ENCRYPT“ - „Интернет корпорейтед нетуъркс“ ЕООД, ЕИК: 131334166, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 33, ет. 1.
 4. ICN.BG не е създател и не е носител на правата върху SSL сертификата LET'S ENCRYPT, включително не притежава авторски или други права на собственост върху него, а само осигурява на своите клиенти като посредник възможността за използването на този сертификат с оглед подобряване сигурността на уебсайта и домейн името, за които е активиран от ICN.BG Linux споделен хостинг.
 5. Услугата „LET'S ENCRYPT“, като допълнителна такава към основната услуга „Споделен хостинг“, в частност Споделен Linux (Линукс) хостинг, единствено за плановете Икономичен, Бизнес и Стандартен, както и услугата RS хостинг - Риселър хостинг, плановете RS1, RS2, RS3, RS4, е безвъзмездна за клиентите на ICN.BG и е със срок на валидност 90 календарни дни, който с изтичането си автоматично се подновява.
 6. Услугата „LET'S ENCRYPT“ може да бъде използвана за не повече от 3 домейн или поддомейн имена, свързани към един споделен хостинг акаунт.
 7. Услугата „LET'S ENCRYPT“ се активира посредством нарочно създаден за целта от ICN.BG модул в контролния панел (cPanel) за управление на услугата „Споделен хостинг“, чрез който модул клиентът има възможността както да инсталира SSL сертификата LET'S ENCRYPT, така и да го деинсталира.
 8. Услугата „LET'S ENCRYPT“ може да се използва както за cPanel акаунти на съществуващи клиенти на ICN.Bg, така и за такива акаунти, трансферирани от други хостинг компании. В случай, на трансфер на съществуващ cPanel акаунта, клиентът се съгласява да изтрие вече издадения „LET'S ENCRYPT“ сертификат и да го пресъздаде отново на новонаходящия сървър, където акаунтът е разположен.
 9. С оглед избягване на всякакво съмнение и като се има предвид, че SSL сертификатът LET'S ENCRYPT не е продукт, създаден от ICN.BG, то ICN.BG не осигурява и не предоставя по отношение на услугата „LET'S ENCRYPT„ нейната поддръжка, инсталация, деинсталация и/или съдействие и решаване на каквито да са технически или други проблеми, възникнали при използването й.
 10. ICN.BG не носи отговорност за качеството и за функционалността на услугата „LET'S ENCRYPT„ и за непрекъснатото й и безпрепятствано използване от страна на клиента, включително, но не само ICN.BG не носи отговорност за технически проблеми, свързани с инсталирането, деинсталирането, подновяването й или в други случаи на недостъпност на услугата (напр. при извършване на профилактика или в други случаи на временното й преустановяване от страна на създателите на SSL сертификата LET'S ENCRYPT).
 11. ICN.BG не носи отговорност за съвместимостта на услугата „LET'S ENCRYPT„ с използваните от клиента операционни системи и техните версии, браузъри, други софтуерни продукти и решения.
 12. ICN.BG не носи отговорност в случаите на достигане от страна на клиента на установените за SSL сертификата LET'S ENCRYPT лимити (лимити за брой SSL сертификати, инсталирани на един домейн, за брой SSL сертификати, инсталирани в рамките на единица време или други) на използването им, които се определят самостоятелно и по единствена преценка на създателите му и чиято промяна не е под контрола на ICN.BG.
 13. ICN.BG не носи отговорност и във всички случаи извън изброените в настоящите условия, които са извън дейността и контрола на ICN.BG.
 14. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT„ се прилагат в отношенията между ICN.BG и всеки клиент на ICN.BG, на когото последният предоставя услугата „Споделен хостинг“ при условията на Linux споделен хостинг, или услугата RS Хостинг, като клиентът се счита обвързан от същите от момента на активирането на SSL сертификата LET'S ENCRYPT. С оглед избягване на всякакво съмнение, с инсталирането на SSL сертификат LET'S ENCRYPT клиентът изявява съгласието с настоящите условия и се задължава да ги спазва.
 15. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT„ преустановяват действието си за клиент на ICN.BG, ползващ услугата „Споделен хостинг“, от момента на деинсталиране на SSL сертификата LET'S ENCRYPT.
 16. Настоящите условия за ползване на услугата „LET'S ENCRYPT„ влизат в сила от 03.05.2016 г.
 17. ICN.BG си запазва правото да променя настоящите условия за ползване на услугата.