Общи условия за ползване на услугата cMailPro

С настоящите Общи условия се определят и регулират отношенията между „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, и всеки клиент, желаещ да ползва предлаганата от Доставчика услуга cMailPro, наричан по-долу за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ услугата cMailPro (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между Доставчика и Потребителят с предмет предоставяне на услугата cMailPro се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Потребителя с тях. В последния случай електронното изявление на Потребителя се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Условията за ползване на ICN” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
 • тел.: (02) 940 20 46
 • факс: (02) 940 36 40
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02 / 980 25 24
 • факс: 02 / 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уеб сайт: www.kzp.bg

І. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА. АКТИВИРАНЕ.

1.1.1 Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на услугата cMailPro с характеристики, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга.

1.1.2. Със сключване на договора, страните се считат обвързани от Общите условия за предоставяне на Услугата в актуалната им версия по всяко време от срока на договора.

1.2 Подробно описание на абонаментните планове с характеристиките на Услугата се намират на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/

1.3 Подробно описание на абонаментните планове и техните цени се намират на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/

1.4 С оглед избягване на всякакво съмнение, използваните в настоящите Общи условия думи и изрази ще имат следното значение:

1.4.1. “Доставчик” - “Интернет корпорейтед нетуъркс” EООД, представляващо дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131334166, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Симеоновско шосе 33, ет. 1 , “Интернет корпорейтед нетуъркс” EООД е собственик и оперира Уебсайта чрез домейна www.icn.bg.

1.4.2. cMailPro е услуга, предлагана и предоставяна от Доставчика по електронен път на уебсайта www.icn.bg, която представлява цялостно телекомуникационно уеб базирано софтуерно решение, което включва в един завършен цикъл разнообразие от функционалности: имейл, уебмейл, чат, управление на контакти, календар, задачи, съхранение и споделяне на файлове, мобилна синхронизация.

1.4.3. “Услуга” представлява предоставяната от Доставчика услуга cMailPro.

1.4.4. ”Потребителско съдържание" е всякаква информация, включително такава, организирана във файлове (съдържание на мейли, файлове, контакти, чат и др.), която Потребителят добавя при ползване на Услугата, в предоставеното му с нея пространство. Потребителско съдържание представлява и информацията, включително файловете с информация, идващи от трети лица (под формата на имейли, чат и т.н.). Потребителят се счита по силата на настоящите Общи условия за собственик на Потребителското съдържание и има отговорността за него, уредена в тези Общи условия.

1.4.5. ”Потребител" e всяко физическо лице, навършило 18 г., или юридическо лице, регистрирало свой профил на Интернет страницата на Доставчика. В случай, че Потребител е юридическо лице, то същият действа пред Доставчика чрез законния си представител или нарочно упълномощено от него лице. С оглед избягване на всякакво съмнение, лицето, посочено в потребителския профил като представляващ юридическото лице се счита за негов представител по закон или по пълномощие до доказване на противното.

1.4.6. “Потребителски Профил” или “Профил” e профилът на всеки Потребител.

1.4.7. “Потребителско Име” e посочен от Потребителя е избрана комбинация от букви и/или цифри, с която се обозначава създадения на Уебсайта Профил.

1.4.8. “Парола” e избрана от Потребител уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с Потребителското име служи за достъп до Профила. Паролата е криптирана и не е публично достъпна на Уебсайта, нито е известна на Доставчика.

1.4.9. “Парола” “Уебсайт” се отнася до всички интернет страници, които включват домейна www.icn.bg.

1.4.10. “Търговско Съобщение” e информация във всякаква форма, предназначена да рекламира или популяризира пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или юридическо лице, включително на Доставчика, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея. Не е Търговско Съобщение самостоятелното използване на информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или електронна поща.

1.5. Активиране на Услугата. Регистрация на Потребителски Профил:

1.5.1. Услугата се активира чрез заявяване на поръчка на страницата на Доставчика на адрес: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/, при която Потребителят избира един от предложените абонаментни планове, изпълнява следващите стъпки, зададени за поръчка на Услугата, при които Потребителят се информира за цената на Услугата и за срока, за който е заявена. След потвърждение на цената и срока попълва своите Потребителско Име и Парола и избира един от посочените начини на плащане.

1.5.2. В случай, че Потребителят няма регистриран Потребителски Профил, попълва необходимите данни за създаване на такъв: собствено и фамилно име, имейл, адрес, като при и след регистрацията на Потребителски Профил се прилагат следните правила:

а) Регистрацията на Потребител се счита за успешно осъществена с успешно завършване процеса на поръчка на Услугата. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителски профил не може да се регистрира самостоятелно без поръчка на Услугата.

б) Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни, точни и незаблуждаващи.

в) При промяна на подадената при регистрацията информация Потребителят се задължава да я актуализира в Потребителския Профил в срок до 7 дни от промяната на съответното обстоятелство.

г) При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Доставчикът има право да откаже регистрацията на Потребителски Профил.

д) Регистрираният Потребител се задължава да не споделя или предоставя своите регистрирани e-mail адрес и Парола на други лица, както и да не използва чужди Потребителско Име, Парола и регистриран e-mail адрес. Всеки регистриран Потребител отговаря за опазване на конфиденциалността на своята Парола и регистриран e-mail адрес. Доставчикът и неговите служители не носят отговорност, ако Потребителското Име, Паролата или регистрирания e-mail адрес бъдат използвани не от лицата, които са ги регистрирали.

е) Доставчикът има право да преглежда и одобрява всяка форма за регистрация преди да регистрира съответния Потребителски Профил. Доставчикът има право да откаже регистрацията на Потребител, без да посочва причини и да се мотивира за това.

1.5.3. Поръчката на Услугата се финализира, като Потребителят, след попълване на Потребителско име и Парола или след регистрация на Потребителски Профил, отбелязва съгласието си с настоящите Общи условия в полето “Запознах се и приемам Условия за ползване на ICN”, избере някой от посочените начини на плащане и натисне бутона “Финализирай”. След финализиране на поръчката Доставчикът изпраща автоматично генериран имейл до Потребителя, с който потвърждава направената поръчка.

1.5.4. Доставчикът активира услугата в срок до 24 часа от завършване на поръчката по описания по-горе начин само след като установи, че същата е заплатена от Потребителя. Услугата се счита активирана от момента на осигуряване от Доставчика на Потребителя на достъп до контролния панел на Услугата, чрез който Потребителят настройва функционирането й според своите потребности.

1.5.5. Доставчикът има право да откаже активиране на Услугата при липса на плащане за нея от страна на Потребителя, като не носи отговорност пред Потребителя за упражненото си право на отказ.

1.5.6. В случай че Потребителят е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Доставчикът предоставя само Услугата съгласно абонаментния план, насочен към потребители. В случай че това не е изрично посочено в абонаментния план, счита се, че най-ограничения и базов абонаментен план с най-ниска цена е насочен само към потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

1.5.7. Потребители на Услугата са единствено физически и юридически лица, които сключват договор с Доставчика и желаят да използват Услугата. Потребителите могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица или юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

1.6. Допълнителни характеристики и функционалности към Услугата.

1.6.1. Работа с трети приложения:

1.6.1.1. Доставчикът предоставя възможност за интеграция на cMailPro с трети приложения, свързани с ползването на Услугата.

1.6.1.2. Доставчикът не носи отговорност за работата на приложения, добавени и/или инсталирани към Услугата чрез трети приложения.

1.6.1.3. Доставчикът не носи отговорност за правилното конфигуриране на Услугата за работа с трети приложения от страна на Потребителя.

1.6.2. Архивни копия / Back-up на информация и файлове към Услугата.

1.6.2.1. Архивиране на данни или т.нар. ”Backup” се извършва от страна на Доставчика в израз на добра воля и безвъзмездно. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване на определен период от време, по собствено усмотрение и само и единствено за свое ползване. С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма задължение и не е отговорен да извършва архивиране/ back up на данни на Потребителя по искане на Потребителя, които да предоставя на последния в случай на нужда. Потребителят носи самостоятелно отговорност за съхраняваната от него на Услугата информация, както и за нейното съхраняване/ back up.

1.6.2.2. Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него само за собствени нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването му, действия или бездействие на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

1.6.2.3. Доставчикът се освобождава от отговорността да предоставя на Потребителя архивни копия, които е направил върху собственото си оборудване, по собствено усмотрение и за свое ползване.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2.1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на настоящите Общи условия и на действащото на територията на Република България законодателство.

2.2. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право едностранно да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което да предоставя Услугата. В този случай, Доставчикът или лицето, на което е прехвърлено предоставянето на Услугата по този договор, уведомява Потребителя по имейл и занапред страна по договора с Потребителя ще се счита третото лице – доставчик на хостинг услуги, към което е извършено прехвърлянето.

2.2.1 Доставчикът има право при неплащане на Услугата в срок от страна на Потребителя да не активира Услугата или да прекрати достъпа на Потребителя до нея, както и този на трети лица до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя, както и достъпа на Потребителя до контролния панел на Услугата.

2.2.2. В случай на установяване на ползване на Услугата в нарушение на тези Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето ѝ.

2.3 Доставчикът има право по своя преценка да определя лимити и ограничения за ползване на Услугата, посочени в Приложение № 3 към настоящите Общи условия, представляващо неразделна част от същите, както и на следния адрес: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/limits/ Доставчикът има право да променя лимитите и ограниченията за ползване на Услугата по всяко време, като информира за промените Потребителя чрез съобщение на Уебсайта и/или по мейл.

2.4 Доставчикът има право да съхранява и пази история (логове) за потреблението на Услугата:

2.4.1. за срок до 24 часа от извършване на съответното потребителско действие - за всяко действие по използване на Услугата.

2.4.2. за срок до 24 часа от извършване на съответното действие по мейл кореспонденцията - за действия, свързани с мейл кореспонденцията на Потребителя.

2.4.3. С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма задължение да пази история за потреблението на Услугата за времето след изтичане на посочените в т. 2.4.1. и т. 2.4.2. срокове и не е длъжен да предоставя на Потребителя информация за действия на потребление след тези срокове.

2.5. Доставчикът има право да съхранява и пази данни само за последния успешно удостоверил се в Потребителския Профил IP адрес, като няма задължението да съхранява и пази данни за предходно удостоверили се IP адреси.

2.6. Доставчикът е длъжен да осигури при ползване на Услугата работоспособност (uptime) на мейл функционалността на Услугата до 99,9 %, а за cMailPro Drive - до 99,6 % работоспособност, отчетено на годишна база.

2.7. Доставчикът изрично забранява при използване на Услугата cMailPro изпращането на непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 68к, т. 3 от Закона за защита на потребителите през Интернет (наричано още "SPAM") от сървъри, принадлежащи на Доставчика, включително спорадично или масово изпращане на такива. С оглед избягване на всякакво съмнение, за SPAM се счита и всяко отправяне на настойчиви и непоискани търговски съобщения до трети лица, без предварителното им изрично съгласие за това, чрез използване на предоставения от Доставчика пощенски сървър, включително, но не само масово изпращане на бюлетини, каталози, търговски предложения, покани за събития или мероприятия с търговски или нетърговски характер, справочни материали, рекламни и/или промоционални съобщения, както и всякакви други съобщения, несвързани с обичайната цел на използвания пощенски сървър и с обичайната за дейността на Потребителя кореспонденция, водена чрез него.

2.7.1. За СПАМ се счита всяко следващо поискано или непоискано търговско или друго съобщение съгласно т. 2.7. след 250 (двеста и петдесет) бр. последователно изпратени такива съобщения в рамките на 1 (един) астрономически час.

2.7.2. При установяване на SPAM нарушител от страна на Доставчика, последният си запазва правото да му наложи санкция – премахване на Потребителя (чрез премахване на потребителския му акаунт) без предупреждение.

2.7.3. Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за предстоящи действия по тази т. 2.7., освен в случаите по т. 2.8.

2.8. Доставчикът може да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на услугите на Потребителя без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция, освен в хипотезата на т. 2.7.3., но и в случаи на всяка друга злоупотреба с услугата и нарушаване на Общите условия.

2.9. Доставчикът има право за срока на ползване от Потребителя на Услугата да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предлага информация относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания и известия по различни въпроси, да провежда анкети и други дейности, които пряко касаят Услугата. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

2.10. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

2.11. Други права и задължения, установени в други раздели от настоящите Общи условия.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Потребителят има право да ползва услугите на Доставчика в съответствие с настоящите Общи условия и действащото българско законодателство.

3.2. Потребителят се задължава да не използва Услугата за следното:

 • За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
  • Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
 • За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
 • За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.
 • За Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, тероризъм, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
 • За отстъпване или препродажба на цялата или част от Услугата или сървърните ресурси на трети лица, включително чрез функциите за добавяне на домейни като допълнителни домейни.

3.3. Потребителят има право да ползва Услугата след авансовото й плащане за периода, за който е заявил при поръчката й, по реда на т. 4.1.-4.4. от тези Общи условия.

3.3. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и на всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им.

3.4. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени при ползване на Услугата.

3.5. Потребителят се задължава да спазва установените от Доставчика лимити и ограничения за ползване на Услугата, посочени в Приложение № 3 към настоящите Общи условия и на Уебсайта на Доставчика.

3.6. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен нему случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

3.7. Други права и задължения, установени в други раздели от настоящите Общи условия.

ІV. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1. Доставчикът предоставя услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на следния Интернет адрес: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/

4.2. Потребителят има право да ползва Услугата само след авансовото й плащане за периода, за който е заявил при поръчката й.

4.3. Потребителят се задължава да плати на Доставчика цената на Услугата под формата на абонаментна такса според избрания от него абонаментен план предварително при заявяване на Услугата.

4.4. Начинът на плащане на цената за всеки от предлаганите абонаментни планове е указан на Уебсайта на Доставчика, чрез която се заявява Услугата.

4.5. При подновяване на Услугата, Потребителят е длъжен да заплати абонаментната цена за новия срок на ползване на Услугата преди изтичане на първоначалния такъв или в 7-дневен срок от новия срок. Ако Потребителят не заплати на Доставчика цената за новия срок на Услугата в 7-дневния срок, Доставчикът има право да преустанови достъпа до Услугата.

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителя Интернет/Уеб приложения, както и не носи отговорност за приложения, допълнително активирани към Услугата от Потребителя, нито е длъжен да консултира, съветва или по друг начин подпомага работата на тези приложения, функционално свързани с Услугата.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за:

5.2.1. начина, по който Потребителят ползва услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителят да установи връзка с комуникационното оборудване, обезпечаващо Услугата, освен ако причината не е в отговорностите на Доставчика;

5.2.2. сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи.

5.2.3. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация.

5.2.4. за случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.

5.2.5. получаването от крайния получател на електронни съобщения, изпращани чрез Услугата от Потребителя до трети лица.

5.2.6. попадане на мейл адресите на Потребителя в спам листи, създадени и поддържани от трети лица.

5.2.7. действия на трети лица, осъществили достъп до Потребителското съдържание на Потребителя при ползване на Услугата, както за вредите, причинени от тези трети лица по отношение на Потребителското съдържание и компютрите и др. устройства на Потребителя.

5.2.8. действия, извършени от Потребителския Профил или чрез прякото използване на Услугата след сроковете по т. 2.3.1. и т. 2.3.2. по-горе.

5.2.9. действия, извършени от Потребителския Профил или чрез прякото използване на Услугата от IP адрес, различен от последния, успешно удостоверил се като такъв в Потребителския профил.

5.3. Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение др. природни събития от извънреден характер, действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика. Освобождаването от отговорност по предходното изречение действа за времето, през което действа непреодолимата сила.

5.4. В случай на предсрочно прекратяване на настоящия договор от страна на Потребителя, същия дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, същият не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на договора.

5.5. Доставчикът има право незабавно да прекрати достъпа до Услугата на Потребители, които:

 • са прехвърлили лимитите и ограничения на ползване на Услугата, установени в Приложение № 3 към настоящите Общи условия и на адрес: https://www.icn.bg/bg/cmailpro/limits/
 • извършват действия, с които се нарушава стабилността и работоспособността на софтуера, чрез който се предоставя и ползва Услугата;
 • ползват Услугата за осъществяване на незаконна, включително престъпна, дейност;
 • ползват Услугата в нарушение на право върху обект на интелектуалната собственост на трети лица;
 • ползват Услугата за съхраняване, изпращане или друг вид ползване на порнографско съдържание.
 • се опитват да или изменят, превеждат, адаптират, декомпилират, разучават и анализират (reverse engineering) принципите и технологията на работа и програмните кодове на програмите, заложени в или използвани при работата на cMailPro;
 • ползват Услугата за изпращане на spam съобщения, включително за изпращане на непоискани търговски съобщения;
 • ползват Услугата за изпращане/предаване на вируси или други повредени файлове с цел увреждане софтуерни програми и хардуер на други лица.

5.6. При едностранно прекратяване на договора от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

5.7. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

5.8. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.27. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

5.9. При нарушение на т. 2.6. от настоящите Общи условия от страна на Доставчика, Потребителят има право на обезщетение в размер на една месечна такса, заплатена за Услугата.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

6.1. Договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникващи по силата на настоящите Общи условия във връзка с ползване на Услугата, се прекратяват в следните случаи:

6.1.1. с изтичане на срока, за който е заявен и платен абонаментният план на Услугата;

6.1.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика или Потребителя;

6.1.3. по взаимно съгласие на страните в писмена форма;

6.1.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

6.1.5. при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика или на Потребителя от държавни органи.

6.2. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото на територията на Република България законодателство.

6.3. При предсрочно прекратяване на настоящия договор на някое от основанията, посочени по-горе, Доставчикът не дължи на Потребителя връщане на платената абонаментна цена за оставащия срок на договора.

VІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. С добавянето на Потребителско съдържание към и при ползване на Услугата, Потребителят удостоверява, че това съдържание е негово собствено или има правото да го използва. Потребителят декларира, че е носител на авторски или други права върху съдържанието или има правото да използва съдържанието по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването му (в случай на права върху съдържание - обект на интелектуална собственост), като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в cMailPro и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, Потребителят декларира, че е получил съгласието на правоносителите на разполаганото от Потребителя Потребителско съдържание с оглед използването на това съдържание и неговото възпроизвеждане и разпространение, включително в cMailPro.

7.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание в cMailPro, Потребителят се съгласява и предоставя на Доставчика неизключителното право да го използва само и единствено за целите на техническо осигуряване ползването на Услугата, което ползване от Доставчика се свежда до техническо обезпечаване ползването на Услугата, включително разполагане на Потребителско съдържание на сървър на Доставчика, без правото Доставчикът да преглежда съдържанието, да го копира, възпроизвежда и разпространява сред трети лица без съгласието на Потребителя. Доставчикът няма право да ползва какъвто и да е елемент от Потребителското съдържание за други цели, извън посочените в предходното изречение. Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което това съдържание е разположено в cMailPro от съответния Потребител.

7.3. Потребителят е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което добавя при ползване на Услугата, както и за последствията от това добавяне, включително за начина на ползване на Услугите.

7.4. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Потребителското Съдържание, за съответствието му със закона, както и за това дали Потребителското Съдържание и неговото добавяне в Услугата засяга или може да засегне чужди права (включително права на интелектуална собственост, лични права, права на собственост и др.). Доставчикът не поема задължение за преглед, наблюдение или проверка на Потребителското Съдържание и на информацията, която Потребителите въвеждат в електронната регистрационна форма при регистрацията си на Уебсайта, за съответствието им със закона и тези Общи условия. Доставчикът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност или каквито и да било нарушения на законите или на тези Общи условия.

7.5. Въпреки това, Доставчикът подкрепя всички политики за защита на правата на интелектуална собственост на техните притежатели, като в тази връзка предвижда възможност, при получаване на съобщение за нарушени права на интелектуална собственост или други защитени от закон права да реагира в най-краткия възможен според обстоятелствата срок и да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата, да даде, при законовите предпоставки, достъп до това съдържание на компетентните държавни органи.

7.6. При получаване на уведомление за нарушени права от страна на държавен орган Доставчикът има право да премахне или ограничи достъпа до Услугата без да изследва дали посочените обстоятелства са верни и кой е действителният притежател на твърдените права. Доставчикът не носи отговорност за вреди, произтичащи от премахване или ограничаване достъпа до съдържание в Услугата, което е извършено при спазване на горната процедура и на другите, посочени в тези Общи условия, условия и изисквания.

7.7. Доставчикът е притежател на търговските марки “ICN” и “cMailPro”, като не предоставя на Потребителите правото да използват знаци, идентични или сходни на посочените, по какъвто и да е начин и форма, за каквато и да е цел, освен свързано с личното ползване на Услугата.

7.8. Доставчикът е притежател на домейна www.icn.bg и Потребителите нямат право да извършват действия, с които посягат на правата на Доставчика върху този домейн, включително върху поддомейните, свързани с него.

7.9. Доставчикът е притежател на всички авторски права върху софтуерната програма, представляваща Услугата, като Потребителите имат само и единствено да ползват програмата чрез Услугата при стриктно спазване на настоящите Общи условия и действащото българско законодателство.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

8.1. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.2. При предоставяне на достъп до услугата доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на услугата съгласно Чл. 13., Чл. 14, Чл. 15, Чл. 16 от Закона за електронната търговия.

8.3. Всички спорове породени от или свързани с тези Общи условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

IХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR).

9.2. Доставчикът събира, обработва и съхранява лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и както е подробно описано в Правилата за поверителност.

9.3. Доставчикът може да предава Ваши лични данни на друг администратор или обработващ лични данни, за изпълнение на целите, за които данните Ви са събрани и обработвани, при спазване на основанията за обработване и осигуряване на всички мерки за защита на личните данни.

10.1. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия.

10.2. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията разменени между страните дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

10.3. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната услуга.

10.4. Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (фосмажор). За фосмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

10.5. Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на доставчика.

10.6. В случаите, когато Услугата се предоставя въз основа на специално изготвена от Доставчика оферта, приета от Потребителя, настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Доставчика и Потребителя, доколкото нещо специално не е уговорено в офертата. С оглед избягване на всякакво съмнение, при противоречие между Общите условия и условията в офертата, с предимство се прилагат условията в офертата.

10.7. Неразделна част от настоящите Общи условия са Приложение № 1 “Политика на ICN.Bg”, Приложение № 2 “Плащания и гаранции” и Приложение № 3 “Лимити и ограничения за ползване на услугата cMailPro” към тях. При противоречие между клаузи в Общите условия и клаузи в което и да е от приложенията, сила имат клаузите в Общите условия.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. Информацията относно финансовите взаимоотношения между Доставчика и Потребителя е строго конфиденциална за страните, които се задължават да запазят поверителността на информацията. В случай, че Потребителят наруши настоящата разпоредба, Доставчикът има право да прекрати сключения договор едностранно. Правилата за конфиденциалност на информацията, разменена във връзка с активиране и ползване на Услугата, са уредени в Приложение № 1 към тези Общи условия “Политика на ICN.Bg”.

11.2. Доставчикът може да изменя общите условия по всяко време, за което уведомява по подходящ начин Потребителя.

» последно изменение от 13.04.2021г.

» предишно изменение от 18.11.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Приложение 1: Политика на ICN.Bg

Приложение 2: Плащания и гаранции

Приложение 3: Лимити и ограничения