Затвори/ESC
Контакти Екстри Риселъри Помощ
Вашата количка е празна!

Крайна сума (ресурси + опции)
Преглед

Общи условия за ползване на услугата Наем на комуникационно оборудване (Нает сървър), предоставяна от ICN.Bg

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с ICN.Bg, „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва изброените Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на ICN.Bg” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

1. Предмет.

Доставчикът се задължава да осигури на Потребителя услугата „Наемане на комуникационно оборудване” чието съдържание е описано подробно в спецификации, определени в зависимост от избрания от потребителя абонаментен план.
В цената не са включени допълнителни услуги като :

  • Контролен панел Cpanel
  • Допълнителен хардуер
  • Допълнителен софтуер
  • Абонамент за администраторска поддръжка

След сключване на Договор с доставчика, Потребителят приема да ползва услугата в съответствие с изискванията на общите условия и разпоредбите на подписания между страните договор.

2. Права, Задължения на Доставчика

2.1 Да осигури услугата „Наемане на комуникационно оборудване” в дата център използван от него, като услугата се включва:
2.2 Да осигури физическо място в помещение за колокиране на сървърна машина, с избраните от Потребителя параметри.
2.3 Да осигури необходимите за работа IP адреси, като първите (4 броя) се предоставят безплатно на Потребителя, за останалите в зависимост от тяхното количество цената се определя на основание допълнително споразумение между страните.
2.4 Да изготви сметки за задълженията на Потребителя и получава сумите за предоставяне на услугата.
2.5 Да осигурява, достъп на Потребителя до Интернет 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с изключение на времето необходимо за технологична профилактика за съоръженията, като Потребителя ще бъде предупреждаван за това. Доставчика осигурява достъп до Интернет след заплащане на дължимите суми от страна на Потребителя.
2.6 Доставчика не носи отговорност за материалите и съдържанието публикувани в машината на Потребителя.
2.7 Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, при възникване на ситуация в която причините за съответния проблем се дължат на действия или бездействия на други оператори .
2.8 Доставчикът не разполага с права за достъп до клиентската машина.

3. Права, задължения на Потребителя

3.1 Да поддържа в софтуерна изправност монтираното оборудване.
3.2 Да заплаща цената за ползване на услугата, при договорените отношения
3.3 Да не разгласява факти, относно съдържанието на сключения с Доставчика договор, както и информация, решения.

4. Срокове и финансови взаимоотношения

4.1 Услугата се предлага от/към дата на експлоатационния срок на машината. Договор между Потребителя и Доставчика се сключва за срок от 1 (една) година, освен ако някоя от страните не желае прекратяването му на основание, описана по-долу.
4.2 Дължимите суми, представляващи наемна цена се заплащат чрез един от предвидените от Доставчика начини на плащане и при спазване на Политиките за плащания и гаранции, находящи се на следната Интернет страница: https://www.icn.bg/default.icn?show=about&status=politics-legal
4.3 Потребителят предплаща месечния абонамент по чл. 1 от настоящия договор до 5 (пет)дни преди изтичане на заплатения срок.
4.4 Доставчикът има право временно да преустанови достъпа на Потребителя, ако последния не е погасил финансовите си задължения към него най-късно до 5/пет/ работни дни от новия месец.
4.5 Преустановяването на достъпа за повече от 15/петнадесет/ календарен дни не освобождава Потребителя от задължението да заплаща месечният абонамент за наетия сървър.

5.Прекратяване

5.1 Всяка една от страните може да прекрати сключения договор с 30 – дневно писмено предизвестие към другата страна. Предизвестието трябва да бъде в два екземпляра, по един за двете страни. Предизвестието трябва да съдържа оригинален подпис на собственика и печат на фирмата.
5.2 Преди изтичане на срока по т.4, Потребителя няма право да прекратява договора, освен след заплащане на дължимите оставащи такси.
5.3 При неплащане от страна на Потребителя на повече от 2/две/ абонаментни месечни вноски, Доставчикът има право едностранно да прекрати договора, като уведоми за това потребителя, като последният дължи заплащане на всички дължими до момента суми.
5.4 Потребителя няма право на собственост върху предоставеното му за ползване хардуерно оборудване.
5.5 Доставчика няма право на собственост върху информация (софтуер) разположена на предоставената от него за ползване сървърна машина.

6. Други

Доставчикът се освобождава от отговорност и задълженията си по договора при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика.

7. Конфиденциалност

Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на доставчика.

Зa неразделна част от настоящите Общи условия се считат съответно „декларация за конфиденциалност„ и „политика за плащания и гаранции„

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, приложими се явяват общите условия на Доставчика, находящи се на следната Интернет страница : https://www.icn.bg/default.icn?show=about&status=politics-terms

» последно изменение от 17.11.2010г.

» към Общите условия на ICN.Bg

Новини виж всички

05.05.2017 Откупуване на хостинг... 28.04.2017 Удължаваме пролетната... 12.04.2017 Позволи на сайта си да... 08.02.2017 Нови български домейн имена... 31.01.2017 Безплатен уебинар " Как да... 14.12.2016 71% хостинг отстъпка +... 13.12.2016 Нови правила за подновяване... 05.12.2016 Промо: .eu и .info домейн... 25.11.2016 ActiveCache - новият... 16.11.2016 Birthday Promo: 12 години... 03.10.2016 Промо: Нови хостинг планове... 03.10.2016 Вземи повече с новите... 16.09.2016 Ден година хоства! Само... 17.08.2016 Нови cloud сървърни локации... 08.08.2016 70% отстъпка за твоя нов... 06.08.2016 Рекорден уебинар от ICN.bg... 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

Клиенти и Партньори виж всички

Клиентите за нас виж всички

Наташа Димова

С нашите приятели от ICN ни свързва дългогодишна дружба. Изключително сме доволни от услугите, които предлагат и сме убедени, че общият ни път ще продължава и занапред ...

Прочети повече