OP 2017

Считано от 07.07.2017 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0290-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Проектът Внедряване на иновативна услуга от „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 418 380 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 376 542 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 320 060,70 лeвa, а на националното съфинансиране – 56 481,30 лeвa.

Проектното предложение е насочено към внедряването и пазарната реализация на продуктова иновация - услугата "Appmart", която е иновативна за световния/европейския пазар в областта на специфичната тематична област на ИСИС „ИКТ и информатиката”, в обхвата на приоритетното направление Big Data, Grid and Cloud Technologies. Иновацията е собствена разработка на кандидата и е вследствие НИРД на дружеството. Проектното предложение включва следните дейности: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт /услуга/ и Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт /услуга/, като заложените разходи по Елемент А "Инвестиции" са в режим на помощ "de minimis".

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: пазарна реализация на иновативен продукт - услугата Appmart за автоматизирана доставка, разгръщане и мащабиране на софтуерни приложения посредством облачните технологии и инфраструктури, от приоритетно направление Big Data, Grid and Cloud Technologies в тематична област ИКТ и информатика на ИСИС; внедряването на иновативна услуга, която представлява новост за световния/европейския пазар и се характеризира с висок потенциал за износ; повишаване на иновационната дейност и конкурентоспобност на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД в областта на специфичната тематична област на ИСИС „ИКТ и информатиката” и други.

Начало на проекта (дата на стартиране): 07.07.2017 г.

Край на проекта (дата на приключване): 07.07.2018 г.


На 20.11.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0290-C01 „Внедряване на иновативна услуга от „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

  1. Гаранция за добро изпълнение
  2. Публична покана
  3. Изисквания към офертите
  4. Методика за оценка на офертите
  5. Техническа спецификация
  6. (Проект) Договор за доставка на ДМА
  7. Оферта
  8. (Проект) Договор за ДНА
  9. Декларация на кандидата
  10. Решение