OP 2017

Считано от 07.07.2017 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0290-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Проектът Внедряване на иновативна услуга от „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 418 380 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 376 542 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 320 060,70 лeвa, а на националното съфинансиране – 56 481,30 лeвa.

Проектното предложение е насочено към внедряването и пазарната реализация на продуктова иновация - услугата "Appmart", която е иновативна за световния/европейския пазар в областта на специфичната тематична област на ИСИС „ИКТ и информатиката”, в обхвата на приоритетното направление Big Data, Grid and Cloud Technologies. Иновацията е собствена разработка на кандидата и е вследствие НИРД на дружеството. Проектното предложение включва следните дейности: Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт /услуга/ и Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт /услуга/, като заложените разходи по Елемент А "Инвестиции" са в режим на помощ "de minimis".

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: пазарна реализация на иновативен продукт - услугата Appmart за автоматизирана доставка, разгръщане и мащабиране на софтуерни приложения посредством облачните технологии и инфраструктури, от приоритетно направление Big Data, Grid and Cloud Technologies в тематична област ИКТ и информатика на ИСИС; внедряването на иновативна услуга, която представлява новост за световния/европейския пазар и се характеризира с висок потенциал за износ; повишаване на иновационната дейност и конкурентоспобност на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД в областта на специфичната тематична област на ИСИС „ИКТ и информатиката” и други.

Начало на проекта (дата на стартиране): 07.07.2017 г.

Край на проекта (дата на приключване): 07.07.2018 г.