Проект BG16RFOP002-2.001-1137-C01

Подобряване на производствения капацитет на "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД

Program logos

Считано от 29.03.2016 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1137-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 071 400 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 749 980 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 637 483 лeвa, а на националното съфинансиране - 112 497 лeвa. Проектът на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на съществуваща комуникационна хостинг облачна услуга cMail Pro; десетократно разширяване на производствения капацитет за cMail Pro услуга както в предприятието като цяло, така и в стопанския обект в град Монтана; ръст в приходите от продажби на дружеството с 39% в средносрочен план; постигане на 24,67% дял на износа общо в приходите, а при услугата cMail Pro - 46,58%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта - 15,30%; нарастване на производителността на труда с 18,37%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,50% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 18,02%.

На 06.06.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1137-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” EООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Информация за сключен договор