OP 2017

Считано от 20.02.2020 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1290-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът Подобряване на производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 776 874 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 543 811.80 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 462 240.03 лeвa, а на националното съфинансиране – 81 571.77 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД, за да се подобри конкурентоспособността и присъствието на компанията както на вътрешните, така на външните пазари. За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА и ДНА свързани с подобряване и разширяване на производствения капацитет на стопанския обект в гр. Монтана.

Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

  • Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на вътрешния и външен пазар;

  • Подобрени производствени процеси за разработване и реализиране на услугата "Споделен хостинг"- по-висока производителност, скалируемост;

  • Намалени производствени разходи 5-7%;

  • Подобрено качество на услугата за по-висока гъвкавост, апатираност;

  • Нарастване на производителността с 16.97%;

  • Нарастване на нетните приходи от продажби с 20,08%.

Начало на проекта (дата на стартиране): 20.02.2020 г.

Край на проекта (дата на приключване): 20.02.2021 г.