OP 2017

Считано от 20.02.2020 г. „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1290-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът Подобряване на производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 776 874 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 543 811.80 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 462 240.03 лeвa, а на националното съфинансиране – 81 571.77 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД, за да се подобри конкурентоспособността и присъствието на компанията както на вътрешните, така на външните пазари. За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА и ДНА свързани с подобряване и разширяване на производствения капацитет на стопанския обект в гр. Монтана.

Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

 • Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на вътрешния и външен пазар;

 • Подобрени производствени процеси за разработване и реализиране на услугата "Споделен хостинг"- по-висока производителност, скалируемост;

 • Намалени производствени разходи 5-7%;

 • Подобрено качество на услугата за по-висока гъвкавост, апатираност;

 • Нарастване на производителността с 16.97%;

 • Нарастване на нетните приходи от продажби с 20,08%.

Начало на проекта (дата на стартиране): 20.02.2020 г.

Край на проекта (дата на приключване): 20.02.2021 г.


На 06.07.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

 • Сoфтуерен дистрибутиран дисков масив - 2 бр.;

 • Сървър за виртуална споделена среда - 6 бр.;

Обособена позиция 2:

 • Софтуер за управление на дистрибутиран дисков масив - 1 бр.”, по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1290-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна Програма “Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. **

Документи:

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите

 3. Гаранция за добро изпълнение

 4. Оферта

 5. Методика за оценка по Обособена позиция 1

 6. Методика за оценка по Обособена позиция 2

 7. Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160

 8. Проект на договор по Обособена позиция 1

 9. Проект на договор по Обособена позиция 2
 10. Техническа спецификация