Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > PHP директиви и тяхното използване

PHP директиви и тяхното използване

Помощен център

PHP директиви и тяхното използване

Конфигурационният файл на PHP се казва php.ini. Чрез него могат да се променят различни настройки на PHP. По подразбиране на сървърите са зададени определни настройки, които да удовлетворяват нуждите на всички клиенти. Ако обаче някой от клиентите се нуждае от конкретна настройка, тя може да се активира посредством php.ini файл в основната директория на потребителя.

Основни директиви на php.ini:

- memory_limit - тази директива установява максималното количество памет (в байтове), което даден скрипт може да използва. Посредством това се предотвратява използването на цялата достъпна памет на сървъра от зле написани скриптове. Тази директива има стойност по подразбиране преди php 5.2.0 - 8M, а от 5.2.0 - 16М.

Пример:

memory_limit = 16M

- max_execution_time - тази директива установява максималното време в секунди, което даден скрипт може да се изпълнява преди да бъде терминиран. Стойността по подразбиране е 30.

Пример:

max_execution_time = 90 

-  upload_max_filesize - тази директива установява максималния размер на файл за качване.

Пример:

upload_max_filesize = 10M

- max_input_time - тази директива установява максималното време в секунди, през което даден скрипт може да получава данни от POST или GET заявки. Стойността по подразбиране е 60 секунди.

Пример:

max_input_time = 90

- display_errors - тази директива казва на PHP интерпретатора, ако намери тип грешка, описана в error_reporting настройките, да я изведе на екрана. Стойността по подразбиране е ON.

Пример:

display_errors = OFF

- error_reporting - тази директива дефинира какъв тип грешки да бъдат показвани. Съществува единична константа (EALL), която указва всички типове грешки освен една (ESTRICT). ESTRICT е добвена в PHP 5, като идеята й е да насърчава създаване на код по съвременен стандарт. Грешки, генерирани от ESTRICT, могат да бъдат предупреждения за използване на функции, които не са препоръчителни.

Пример:

error_reporting = E_ALL

както бе споменато EALL не включва ESTRICT, така че ако искаме да разрешим и такъв тип грешки, използваме следната директива:

error_reporting = E_ALL | E_STRICT

Важно е да се отбележи, че даден php.ini файл е валиден за директорията, в която е поставен. Ако желаем да го направим глобален за всички директории на даден потребител, трябва да създадем (ако вече няма създаден) .htaccess файл в основната директория на акаунта. Ако имаме създаден такъв файл, трябва да въведем следния ред в него:

.htaccess файл пример:

SetEnv PHPRC /home/user/php.ini

където /home/user/php.ini е пътят до директорията, където се намира php.ini файлът, който искаме да е глобален за нашите директории.