Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Уебсайт > Използване на hosts файла за промяна на localhost URL

Използване на hosts файла за промяна на localhost URL

Помощен център

Използване на hosts файла за промяна на localhost URL

В отделна статия показахме как може да инсталирате локален тестов сървър XAMPP на вашия компютър.

За да тестваме инсталацията създадохме тестов файл test.php в директория Xampp/htdocs, който заредихме в браузера като URL адрес http://localhost/test.php и съдържанието на файла се визуализира на дисплея:

Зареждане на тестово съдържание в браузер

За да се избегне възможността от допускане на грешки поради създаване на голям брой директории и файлове в директория htdocs, най-добрата практика е да се създаде обща директория, която да служи като контейнер за директориите на всички отделни сайтове.

За целта в директория htdocs създаваме директория sites и в нея създаваме директория xampptest. Преместваме файла test.php от директория htdocs в директория xampptest и го преименуваме на index.php:

Промяна местополежението на файл

Сега ако искаме да заредим файла в браузер трябва да сменим URL адресa тъй като е променен пътя до файла:

http://localhost/sites/xampptest/index.php

Зареждане на файла от новата директория

В тази статия искаме да ви покажем как може да използвате една опция на Apache - виртуален хост (Virtual Host) и с помощта на hosts файла sites/xampptest/index.php ще се зарежда не като поддиректория на localhost, а като самостоятелен домейн.

Отворете hosts файла и създайте следния запис:

127.0.0.1 xampp-test.com

Запазете файла и затворете Notepad (или текстовия редактор, който ползвате).

Създаване на запис в hosts файла на Windows

Отворете файла F:\Xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf с текстов редактор, копирайте примерното съдържание:

##<VirtualHost *:80>
  ##ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
  ##DocumentRoot "F:/Xampp/htdocs/dummy-host.example.com"
  ##ServerName dummy-host.example.com
  ##ServerAlias www.dummy-host.example.com
  ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
  ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

и го поставете (paste) отдолу като промените домейн името и добавите в DocumentRoot директориите, които създадохме:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@xampp-test.com
  DocumentRoot "F:/Xampp/htdocs/sites/xampptest/"
  ServerName xampp-test.com
  ServerAlias www.xampp-test.com
  ErrorLog "logs/xampp-test.com-error.log"
  CustomLog "logs/xampp-test.com-access.log" common
</VirtualHost>

Запазете файла.

Отворете контролния панел на XAMPP като кликнете файла xampp-control.exe в главната директория на локалния сървър.

За да се активират промените трябва да рестартираме уеб сървъра и това се прави като натиснем бутона Stop срещу Apache и след десетина секунди натиснем същия бутон, който сега се нарича Start.

Сега заредете в браузер адреса http://xampp-test.com:

Зареждане на сайта след промените в Virtual Host

Последните два параметъра в настройките на виртуалния хост се отнасят до записване на грешки (ErrorLog) и записване достъпа до сайта (CustomLog).

Посочената директория logs е поддиректория на уеб сървъра Apache и в нея се създават отделни логове за всеки виртуален хост:

Лог файл на Apache сървър

Отваряме файла xampp-test.com-access.log с текстов редактор и вътре откриваме запис за тестовото зареждането на файла:

127.0.0.1 - - [14/Jan/2018:20:04:21 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 52

В следваща статия ще ви покажем как да инсталирате копие на WordPress сайт от cPanel във вашия виртуален тестов сървър XAMPP.