Управление на глобални мейл филтри в cPanel

Помощен център

Управление на глобални мейл филтри в cPanel

Филтрите за електронна поща прилагат създадени от потребителя критерии за сканиране на имейл съобщенията. Настройките на глобалните мейл филтри се прилагат към всички пощенски кутии в cPanel акаунта.

За да влезете в интерфейса Глобални Мейл Филтри , отворете cPanel > Email и кликнете линка Global Email Filters:

manage global mail filter

Създаване на глобален филтър

Важно: Препоръчваме да използвате няколко опростени филтъра вместо един супер филтър. Мейл сървъра обработва голям брой малки правила по-ефективно, отколкото едно голямо правило.

Кликнете бутона Create a New Filter:

manage global mail filter

Въведете име на филтъра в текстовото поле Filter Name. Името на филтъра трябва да е уникално. Ако името на новия филтър е идентично с име на друг филтър, настройките на стария филтър ще бъде изтрити и заменени с настройките на новия филтър:

manage global mail filter

Настройване правилата на глобалния мейл филтър

Разделът за правила (Rules) се състои от два списъка с опции:

  • избиране елемент от имейл съобщението:

manage global mail filter

  • избиране на оператор за сравняване:

manage global mail filter

Неактивните настройки в края на двата списъка всъщност зависят от статуса (активиран/деактивиран) на филтъра SpamAssassin. В примера SpamAssassin е деактивиран затова и неговите настройки в списъците са неактивни.

Използвайки логически оператор and/or (и/или) може да добавите ново или да премахнете съществуващо правило или действие:

manage global mail filter

Настройване действията на глобалния мейл филтър

Ако имейл филтъра открие спам в съобщението, cPanel ще процедира с това съобщение по начин, посочен в списъка Actions:

manage global mail filter

Отново можете да използвате няколко действия последователно, като кликнете върху +/- за добавяне/премахване на действие:

manage global mail filter

Кликнете бутона Create за да създадете филтъра.

Ново съобщение ще потвъри успешното създаване на филтъра:

manage global mail filter

В таблицата Current Filters (Текущи филтри) се подреждат всички глобални филтри в cPanel акаунта:

manage global mail filter

Може да пренаредите списъка на филтрите чрез кликане и плъзгане (drag'n'drop):

manage global mail filter

или с помощта на бутоните-стрелки:

manage global mail filter

Редактиране на глобален мейл филтър

Кликнете линка Edit срещу името на филтъра:

manage global mail filter

Направете промените във филтъра и кликнете бутона Save за да ги запазите.

Изтриване на глобален мейл филтър

Кликнете линка Delete срещу името на филтъра:

manage global mail filter

Кликнете бутона Delete Filter:

manage global mail filter

Ново съобщение ще потвърди изтриването на филтъра:

manage global mail filter

Тестване на глобален мейл филтър

За да тествате филтъра изпълнете следните стъпки:

Въведете тестовото имейл съобщение в текстовото поле Test Filter. Уверете се, че вашето тестово съобщение включва спам думи, записани в глобалния мейл филтър:

manage global mail filter

Кликнете бутона Test Filter.

В текстовото поле Filter Trace Results се посочва резултата от филтрирането на съобщението:

manage global mail filter

$header_subject: contains spam-keyword and $message_body matches spam-phrase

Save message to: /dev/null 0660 означава, че съобщението се изтрива съгласно избраната опция (Discard Message) в секция Actions.

Заключение

Препоръчваме да не се изтриват спам съобщенията, а да се избере опцията Deliver to Folder (Доставяне в Папка) в Actions. По този начин ще може да прегледате спам съобщенията и да коригирате настройките на глобалния мейл филтър ако откриете грешно филтрирани съобщения.