Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Промяна протокол на пощенски акаунт от POP3 в IMAP

Промяна протокол на пощенски акаунт от POP3 в IMAP

Помощен център

Промяна протокол на пощенски акаунт от POP3 в IMAP

Когато използвате POP3 протокол, вашият пощенски сървър изтрива съобщенията, когато ги изтеглите. Това означава, че можете да получите достъп до съобщения само от компютъра, на който сте ги изтеглили. Също така POP3 не изисква постоянна връзка, докато четете имейл съобщение.

Когато използвате IMAP протокол, вашият пощенски сървър трайно съхранява съобщенията. Това означава, че можете да получите достъп до тях през всеки компютър, стига да въведете коректни данни за вход. Ако не използвате пощенски клиент, който синхронизира папки и кешира съобщения, IMAP изисква постоянна връзка, докато четете съобщението. Този метод е по-удобен от POP3 и е предпочитан от потребителите заради повечето възможности за управление на кореспонденцията.

Много често хост името на мейл сървъра е едно и също за двата протокола и разликата се състои само в портовете, които двете приложения ползват.

Когато създадем акаунт в мейл клиент ние дефинираме типа на пощенския акаунт - POP3 или IMAP. Понякога потребители създават POP3 акаунт към пощата си, ползват я известно време, откриват ограниченията на протокола и решават да променят/конвертират протокола на акаунта в IMAP.

За съжаление това не е възможно и в статията ще ви покажем как да създадете нов IMAP акаунт към същата поща и как да копирате писмата от стария POP3 акаунт в него.

В примера ще ползваме пощенски акаунт mailbox@domain.name с POP3 (mailboxPOP) в Thunderbird:

Панел за конфигуриране на POP3 акаунт в Thunderbird

Изглед на новия акаунт в Thunderbird

Създаване на нов IMAP акаунт

Създаваме нов IMAP акаунт mailboxIMAP към същата поща mailbox@domain.name в Thunderbird, в който ще копираме писмата от POP3 акаунта mailboxPOP:

Панел за конфигуриране на IMAP акаунт в Thunderbird

Изглед на двата акаунта в Thunderbird

Копиране на кореспонденцията от POP3 в IMAP акаунта

В панела mailboxPOP кликаме полето Inbox за да заредим съобщенията в POP3 акаунта. В панела със съобщенията кликаме произволно съобщение и избираме клавишната комбинация Ctrl+A за да селектираме всички съобщения:

Селектиране на имейл съобщения

Кликаме с десен бутон в селекцията и навигираме внимателно до Inbox на mailboxIMAP акаунта CopyTo > mailboxIMAP > Inbox > Inbox:

Навигиране в акаунти и директории в Thunderbird

Всички съобщения бяха успешно копирани в Inbox на новия акаунт mailboxIMAP.

Сортиране на кореспонденцията по теми

Сега може да се възползваме от по-големите възможностите на IMAP протокола като ползваме полето за търсене и сортираме съобщенията по ключови думи, например design.

Първо създаваме нова директория за съобщенията в mailboxIMAP като кликнем името на акаунта и в менюто изберем New Folder:

Линк New Folder за създаване на нова директория

В прозореца New Folder въвеждаме името на директорията Design и кликаме бутона Create Folder:

Създаване на нова директория в Thunderbird

Новата директория се добавя в акаунта:

Добавяне на новата директория в акаунта

Въвеждаме ключовата дума (design) в полето за търсене и селектираме писмата:

Селектиране на резултатите от търсенето

Сега може да ползваме функцията MoveTo за да преместим избраните писма в новата директория Design, няма смисъл съобщенията да се пазят и в директория Inbox:

Преместване на съобщенията в директория Design

По същия начин може да сортирате кореспонденцията в произволен брой поддиректории според подходящи теми.

Изтриване на POP3 акаунта

Сега по желание може да изтриете POP3 акаунта в Thunderbird като кликнете с десен бутон името на акаунта mailboxPOP, в менюто изберете Settings:

Настройка Settings в меню

В следващия панел в меню Account Settings изберете Remove Account:

Меню Account Settings и настройка Remove Account

Остава само да потвърдите изтриването през бутона Remove:

Потвърждаване изтриването на акаунта

Thunderbird ще потвърди успешното премахване на акаунта:

Потвърждение от Thunderbird за успешно изтриване

Сега може да се възползвате от всички предимства на IMAP протокола при управление на пощенската си кутия.