Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Поща > Настройване на пощенски акаунт в Android мобилно устройство

Настройване на пощенски акаунт в Android мобилно устройство

Помощен център

Настройване на пощенски акаунт в Android мобилно устройство

В тази статия ще ви покажем как да създадете мейл акаунт във вашето Android устройство към пощенска кутия във вашия споделен хостинг.

Основни настройки на пощенския акаунт

За да добавите нов акаунт в мейл клиента, навигирайте до меню Настройки (Settings) на вашето устройство и отворете меню Accounts:

Линк Accounts в панела Настройки

Натиснете Add account:

Линк Add account в панела Accounts

Изберете опцията Email:

Линк Email в панела Add an account

Въведете цялото име на пощенската кутия и нейната парола, след това продължете напред чрез бутона Next:

Въвеждане на цялото име на пощенската кутия и паролата

Изберете пощенския протокол, чрез който ще работи вашата поща: IMAP или POP3.

При IMAP протокола, писмата ви се запазват на мейл сървъра, а POP3 протоколът изтегля писмата локално на вашето устройство.

Препоръчвамe Ви да изберете за вашата пощенска кутия IMAP протокол, тъй като писмата се запазват на сървъра и при проблем с вашето устройство, няма да има загуба на информация:

Избор на имейл протокол IMAP

Настройки на Входящия сървър (Incoming server)

В раздела Incoming settings трябва да въведете вашите данни за пощенската кутия в полетата Username и Password

Изберете Security type да бъде SSL/TLS, за име на IMAP server въведете хост името на сървъра. Полето Port автоматично ще се попълни, след като изберете Security type:

В този случай използваме за IMAP server - north.icnhost.net.

Въвеждане на данни за аутентикация във входящия IMAP имейл сървър

Настройки на Изходящия сървър (Outgoing server)

В раздела Outgoing settings трябва да въведем име на SMTP server - изходящият и входящият мейл сървъри може да работят като отделни компоненти на един общ софтуер и поради тази причина да ползват едно и също хост име, но да работят на различни портове.

Така е и в този случай, поради което за име на изходящия сървър въвеждаме отново north.icnhost.net

Тук отново полето Port ще се попълни автоматично, след като изберете Security type да бъде SSL/TLS. Поставете отметка на опцията за аутентикиране Require sign-in и най-отдолу въведете данните на пощенския акаунт в полетата Username (цялото име на пощата) и Password (паролата).

След попълване на всички полета, натискаме бутона Next:

Въвеждане на данни за аутентикация в изходящия SMTP имейл сървър

Като последна стъпка, въведете име на акаунта и име на подателя, които ще се визуализират в изпратените писма, точно както ги въведете тук.

Завършете настройването на вашия пощенски акаунт, като натиснете бутона Finish setup:

Завършване настройването на пощенския акаунт

Мейл акаунтът вече е успешно конфигуриран на вашия Android смартфон и може да управлявате текущата кореспонденция през него (както и през всички други конфигурирани устройства заради IMAP протокола).