Меню ICN.Bg Tools в cPanel

Помощен център

Меню ICN.Bg Tools в cPanel

CPU Manager

Първият инструмент, който ще разгледаме е CPU Manager.

Чрез този инструмент може да направи справка за използвания от ресурс Процесорни минути (повече информация относно процесорни минути).

Инструментът предоставя графики за избран от вас период или ден, като по този начин можете да следите как се изменя потреблението на ресурсите в различни периоди от време и в различни части от деня:

Статистика на CPU потреблението за избран период

Статистика на CPU потреблението за денонощие

MySQL Manager

Друг полезен инструмент е MySQL Manager, който ви позволява да следите изразходвания ресурс в следствие на MySql заявки, с които работи вашият акаунт и сайтовете към него. Инструментът визуализира графики за избран от вас период:

Статистика на MySql заявките за избран период

Process Manager

Чрез инструмента Process Manager можете да проследите какви процеси и скриптове (php, ftp, cron задачи и други) са били изпълнени от акаунта в различни периоди от време. В легенда над графиката са обозначени с цветови и текстови елементи видовете процеси. Инструментът предоставя различни графики като:

  • Статистика за всички изпълнени команди по часове за избрана дата:

Статистика на процесите в рамките на едно денонощие

По вертикалната координатна линия е обозначен броя на изпълнените процеси/команди, а по хоризонталата - часовeте от денонощието. 

  • Статистика за използваното време от всяка една команда или скрипт за избрана дата:

Статистика на процесите по часове в денонощието

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на определен процес/команда, а по хоризонталата - часовeте от денонощието. 

  • Статистика за командите и скриптовете с най-висока консумация на процесорни ресурси за избрана дата:

Статистика на процесите с най-висок разход на CPU ресурс

По вертикалната координатна линия е обозначено процесорното натоварване при изпълнените на процеси/команди, а по хоризонталата - часовeте от денонощието. 

  • Статистика за средното време за изпълнение на команда/процес за избрана дата:

Статистика за средното време за изпълнение на команди и процеси

По вертикалната координатна линия е обозначено средното време за изпълнение на процес/команда в минути, а по хоризонталата - часовeте от денонощието. 

  • Дневна статистика за всички процеси според командите за избрана дата:

Статистика на процесите за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на процеси/команди с най-висока консумация на процесорен ресурс, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

  • Дневна статистика за средното време за изпълнение на процеси/команди за избрана дата:

Дневна статистика за средното време за изпълнение на процеси и команди

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение в минути на процеси/команди с най-висока консумация на процесорен ресурс, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

  • Дневна статистика за общото време за изпълнение на процеси/команди за избрана дата

Статистика за общото време за изпълнение на процеси и команди

По вертикалната координатна линия е обозначено общото време за изпълнение в минути на процеси/команди, а по хоризонталата - избраната от вас дата.

  • Дневна статистика за най-товарещите процесора процеси според командите за избрана дата:

Статистика на процесите с най-високо натоварване за избрана дата

По вертикалната координатна линия е обозначено времето за изпълнение на процеси/команди, а по хоризонталата - избраната от вас дата.