Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > Бази Данни > Архивиране и възстановяване на база данни в ICN.Bg хостинг

Архивиране и възстановяване на база данни в ICN.Bg хостинг

Помощен център

Архивиране и възстановяване на база данни в ICN.Bg хостинг

В тази статия ще ви представим нов инструмент за архивиране на бази данни ICN.Bg Database Backup & Restore, който техническия екип на ICN.Bg разработи за своите клиенти на споделен хостинг.

С помощта на този инструмент, вие може лесно и безопасно да възстановите резервно копие на вашите база данни. ICN.Bg съхранява архивни копия на всички бази данни в хостинга за последните 7 дни. След това системата създава архиви в последните 4 неделни дни, с което общият период на архивиране достига един месец.

Когато възстановявате информацията в база данни към предишна дата, автоматично системата създава архив на текущата информация. По този начин ако възстановяването не отговаря на вашите нужди, лесно може да върнете информацията в текущото състояние.

Как работи 'ICN.Bg Database Backup & Restore'?

В следващите секции ще ви запознаем с отделните елементи от интерфейса на ICN.Bg Database Backup & Restore и с примери ще ви покажем как работят различните опции.

Създадохме две бази данни, които системата архивира, и една празна база данни, която ще използваме в примерите:

Списък с бази данни в хостинга

За да достъпите приложението влезте в cPanel и в секция Databases изберете иконата ICN.Bg Database Backup & Restore:

Достъп до ICN.Bg Database Backup & Restore в cPanel

Изберете дата на архива за възстановяване

В панела на приложението по подразбиране се зарежда раздела Restore Backup (възстановяване на архив) и интерфейса Select Restore Point, в който трябва от падащото меню да изберете датата на архива за възстановяване:

Изглед на меню Select Restore Point

Избиране на дата за възстановяване

След избиране дата за възстановяване се зареждат следващите две секции от интерфейса - за избор на база данни (Select database) и избиране на действие (Select action).

Изберете база данни

В секция Select database падащото меню ви предлага списък с базите данни в хостинга, от който трябва да изберете базата данни, чиито архив желаете да възстановите:

Изглед на меню Select database

Тук трябва да бъдете много внимателни тъй като лесно може да се направи грешен избор, например ако имате десетки WordPress сайта в акаунта, инсталирани през Softaculous с имената по подразбиране на базите данни.

Изберете действие

В секция Select action падащото меню ни дава достъп до четири действия, по които може да възстановим избраният вече архив:

Изглед на меню Select action

  • Export to file (експортиране във файл) - това ще експортира базата данни в SQL файл във вашия хостинг план. Системата създава автоматично директория /home/cpaneluser/backup/mysql/, в която запазва архивния файл.
  • Restore to the same database (възстановяване в същата база данни) - информацията в базата данни ще бъде възстановена от избрания архив в същата база данни.
  • Restore to existing database (възстановяване в съществуваща база данни) - импортиране съдържанието на избраната базата данни от архива в друга, вече съществуваща база данни с различно име.
  • Restore to new database (възстановяване в нова база данни) - опцията създава нова база данни, в която системата импортира съдържанието на избраната база данни.

Продължаваме представянето на наличните архивни действия в ICN.Bg Database Backup & Restore с примери.

Експортиране във файл

За да възстановите архив на база данни във файл, изберете дата на възстановяване, посочете базата данни, която желаете да възстановите и изберете начина на възстановяване, след което кликнете бутона Restore:

Настройки за експортиране на база данни във файл

Текстово съобщение ще ви потвърди успешното възстановяване на архива като SQL файл:

Потвърждение за успешно архивиране на база данни във файл

В раздел Browse Backups се съхраняват както архивите на базите данни в директория с име датата на архива (20201006):

Списък с архивите на базите данни

така и възстановените като SQL файлове бази данни:

Списък с възстановените бази данни като SQL файл

Възстановяване в същата база данни

Инсталирахме тестов WordPress сайт, който ползва базата данни restoredb_rstrdb и през phpMyAdmin изтрихме таблицата wp_options, поради което при зареждане сайта генерира грешка:

Съобщение за грешка при зареждане на сайт

В ICN.Bg Database Backup & Restore изберете коректната база данни и възстановяване в същата база данни, след което кликнете Restore:

Настройки за възстановяване в същата база данни

След няколко секунди процесът на възстановяване приключва и системата публикува отчет:

Изглед на системен отчет за изпълнение на задача

Зареждаме отново сайта в браузъра и сега сайта се зарежда коректно:

Коректно зареждане на сайт след възстановяване от архив

Възстановяване в съществуваща база данни

Изберете базата данни, която желаете да възстановите, след това изберете действие Възстановяване в съществуваща база данни. В новото падащо меню Select existing database (избиране на съществуваща база данни) изберете внимателно съществуващата база данни, в която желаете да импортирате съдържанието на избраната по-горе база данни и кликнете бутона Restore:

Настройки за възстановяване в съществуваща база данни

След приключване на процеса системата генерира отново познатия вече отчет:

Изглед на системен отчет за изпълнение на задача

В cPanel > MySQL Databases може да се уверите, че съдържанието на базата данни _wptest е почти идентично по размер на съдържанието на базата данни _existdb:

Списък с бази данни в cPanel

Възстановяване в нова база данни

Изберете действие Restore to new database и в полето New database name въведете уникално име за новата базата данни, която системата ще създаде:

Настройки за възстановяване в нова база данни

След приключване на възстановяването получавате отчет за изпълнение на задачата:

Изглед на системен отчет за изпълнение на задача

В cPanel > MySQL Databases може да видите, че база данни _newdb е създадена, но системата не създава потребител с права в тази база данни. Ако новата база данни няма да бъде само контейнер, а желаете да я ползвате, вие трябва да създадете потребител и да му дадете права в базата данни в същия интерфейс. Информацията в тази статия ще ви помогне да си припомните как да го направите:

Списък с MySQL бази данни в cPanel

Ако в полето New database name въведете име на съществуваща база данни:

Въвеждане име на съществуваща база данни

след кликане на бутона Restore системата ще генерира грешка и няма да изпълни задачата:

Генериране на системна грешка

ICN.Bg Database Backup & Restore e гъвкав инструмент, който предоставя разнообразни и интуитивни настройки за възстановяване съдържанието на базите данни от архив в хостинг плановете на ICN.Bg.