Начало > Помощен център > Други > Какво е уеб сървър?

Какво е уеб сървър?

Помощен център

Какво е уеб сървър?

Клиент-Сървър комуникационен модел

Един от най-разпространените модели за комуникация в интернет е моделът Клиент-Сървър. Този модел описва отношенията между две компютърни програми.  

Една от тях наричаме клиент, който заявява дадена услуга, информация или ресурс от друга програма, която наричаме сървър - той от своя страна обработва и изпълнява заявката, като предоставя заявения ресурс. Програмите могат да работят на един и същи компютър или да бъдат на отделни машини, като в този случай комуникацията се извършва по мрежата. Коя програма е клиент и коя - сървър, се определя от това каква роля изпълнява. Ако предоставя услуга/ресурс е сървър, а ако е консуматор я наричаме клиент.

Как работи уеб сървъра?

Когато искаме да отворим дадена страница, въвеждаме адреса ѝ в браузъра си (това е клиента). Tой анализира въведения адрес (URL) и от него извлича информация за това накъде трябва да изпрати заявката и по какъв протокол.

След това изпраща заявката към машината, на която се съхранява желаната страница. На тази машина работи програма - уеб сървър, която е в постоянно очакване за клиентски заявки.

Когато нашата заявка достигне до уеб сървъра, той също анализира URL-a и от него извлича информация за това какво точно съдържание се изисква (текст, изображение, анимация, аудио, видео ...) и къде се съхранява то. След като тези неща са установени, съдържанието бива изпратено към клиента.

Когато браузърът получи отговора на сървъра го изобразява на екрана, като го форматира според инструкциите в .css (предимно) или други (.html, .php ...) файлове.

Процесът е доста по-сложен и по-детайлно описание можете да прочетете на следните линкове:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B1

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

Какво е URL?

URL - Uniform Resource Locator - е адреса, който изписваме. Той съдържа в себе си следната информация:

  • Протокола, по който се свързваме със сървъра (HTTP/HTTPS).
  • host името (домейн или IP адрес), където се съхранява страницата.
  • Накрая какъв е типа на исканото съдържанието и къде точно се намира то на сървъра.

Да вземем например следния URL адрес: https://www.icn.bg/bg/cloud/. След като го въведем в браузъра, нашият компютър може да извлече следната информация :

  • името на сървъра, където се съхранява съдържанието - www.icn.bg. Чрез името DNS системата открива IP адреса 91.215.218.14. 
  • Първите няколко символа https указват, че протоколът, чрез който ще се свържем със сървъра, е HTTPS - домейнът е със защитена връзка.
  • Последната част от URL-a : cloud-create.html казва на уеб сървъра какво съдържание се изисква и къде се намира. В случая това е статичен HTML файл и се намира в подпапка /bg в основната директория на сайта. 

Какво е уеб сървър?

Уеб сървърът е компютърна програма, която доставя различни видове съдържание до крайния потребител, например уеб страници, с помощта на HTTP протокола в глобалното www пространство.

Под Web Server имаме предвид софтуера, който изпълнява тази функция. Пример за популярни уеб сървъри са Apache, IIS, Nginx, Google Web Server (GWS) и др. Иначе понятието уеб сървър често се използва и за самия физически сървър, на който работи софтуера, като се визира ролята, която изпълнява.

Каква е основната функция на уеб сървъра?

Основната функция на уеб сървъра е да съхранява съдържанието на уеб страниците, уеб приложения и други, да получава и обработва заявки, идващи от клиенти (браузъри) и да отговаря на тези заявки, изпращайки съответното съдържание към клиента. С развитието на технологиите, съдържанието на уеб страниците става все по-разнообразно и с това се разширяват функциите и възможностите на уеб сървърите. Ако някога функциите им се свеждаха до това да предоставят текст и изображения при поискване, днес се използват за съхранение и обслужване на всякакъв вид сложни приложения, като уеб услуги, контролни панели, социални медии и други. 

Кой е основният протокол, с който работи уеб сървърът?

Основният протокол, чрез който се получават заявките и се изпраща съдържанието, се нарича HTTP - Hypertext Transfer Protocol, а основният формат на уеб страниците е HTML - Hypertext Markup Language

Какво е HTTP

HTTP е съкращение от Hypertext Transfer Protocol и е един от основните протоколи за пренос на информация в мрежата. Това е протоколът, чрез който комуникират браузърите и уеб сървърите и чрез който страниците достигат до нашите компютри. На този линк можедате да прочетете детайлно описание :

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

Какво е HTML

HTML - Hypertext Markup Language е стандартния маркиращ език за дизайн на уеб страници. Чрез него отделни пасажи се маркират с етикети (HTML Tags) и към тях да се прилагат определени атрибути и свойства. Могат да се вграждат мултимедийни елементи, както и да се създават интерактивни форми. Браузърите интерпретират HTML и визуализират съдържанието на страниците. Преди време сайтовете бяха съставени предимно от статични HTML страници, докато днес в повечето сайтове се ползват езици като PHP, Perl, Javascript, чрез които HTML се генерира динамично и прави web съдържанието още по-атрактивно.

Най-разпространени Web сървъри:

Има множество уеб сървъри, но тези които се ползват масово, са няколко. Почти сигурно е, че когато отворите някоя страница, съдържанието е доставено до вас чрез някой от следните сървъри:

  • Apache
  • Nginx
  • Microsoft IIS
  • Google Web Server (GWS)

Уеб сървъра като услуга

Като всяка програма уеб сървърите имат определени изисквания към средата, но могат да работят и на всеки наличен компютър. Когато обаче искаме даден уеб сайт да бъде достъпен до широка публика без прекъсване, тогава задачата вече не е толкова проста. В много случаи уеб сайтовете са важна част от даден бизнес и са източник на средства. Това поставя по-високи изисквания към тяхното хостване.

Трябва да се осигури непрекъснато електрозахранване, постоянна интернет връзка, техническа поддръжка, защита и наблюдение, за да бъдем сигурни, че съдържанието им ще бъде достъпно по всяко време. Поради тази причина уеб сайтовете и съответно уеб сървърите работят на сървърен хардуер, в специални колокационни центрове, където са осигурени необходимите условия, за да се поддържа качеството на услугата.

Самите уеб сървъри, като софтуер, имат множество особености и изискват настройка и грижа. Това е задачата на хостинг компаниите - да осигурят оптимални условия за съхранение и обслужване на уеб съдържанието.

Ако става въпрос за комерсиален сайт с хиляди посещения на ден, неговото поддържане е невъзможно в домашни условия на собствен компютър. Ето защо сайтовете масово се съхраняват и обслужват от хостинг компании, които разполагат с нужния опит и необходимите условия за целта.