Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Управление на имейл правила и филтри (Email Rules and Filters) в cMailPro

Управление на имейл правила и филтри (Email Rules and Filters) в cMailPro

Помощен център

Управление на имейл правила и филтри (Email Rules and Filters) в cMailPro

В тази статия ще ви запознаем с инструмента Имейл Правила и Филтри (Email Rules and Filters), който можете да намерите в контролния панел към специализираната имейл услуга cMailPro.

cMailPro линк към имейл правила и филтри

По подразбиране всеки имейл, който вие получавате, независимо от неговия подател, се запазва в папка Inbox. Инструментът Имейл Правила и Филтри ви дава гъвкавост и възможност автоматично да управлявате и организирате своята входяща кореспонденция. Можете да заложите команди, които например автоматично да преместват определени писма в друга папка, да ги изтриват, препращат, добавят таг и много други. Целта на това меню е да автоматизира голяма част от работата ви и да спести ръчна обработка на кореспонденцията.

По-долу са описани всички налични имейл настройки.

Чрез бутона Managе Filters, който се намира срещу всеки от тях, управялавате и създавате индивидуалните правила и филтри за всеки акаунт:

cMailPro управление на индивидуални имейл филтри

След като сте избрали Manage Filters срещу желания акаунт, натиснете бутона Create a New Filter, за да създадете ново правило:

cMailPro създаване на нов филтър

В следния пример е показано как се създава правило, обработващо входяща кореспонденция от имейл support@icn.bg. В конкретния пример всички такива входящи писма ще бъдат автоматично премествани в папка Support.

cMailPro настройване на входяща кореспонденция

Filter Name - това поле се използва, за да зададете името на филтъра. В примера името е Move to support (премести в папка Support), което подсказва и действието на самото правило.

Опции в меню Rules

Rules - в това поле се задават самите правила. Тук има няколко параметъра с множество стойности, които ще ви помогнат да създадете максимално точен филтър.

cMailPro опции за настройване на имейл филтър

 • From - служи за правило, при което се следи за адреса на подателя и се извършват определени действия в зависимост от подателя на входящото писмо.
 • Sender - подобно на From, като тук се следи името на подателя, а не неговия имейл адрес. Например: ICN Support Team.
 • Return Path - следи за адреса, към който ще се изпрати съобщението при недоставяне на основното съобщение.
 • To - правило, което проверява към кой адрес е изпратено съобщението.
 • Cc - правило, което проверява за копия на съобщението към друг адрес.
 • Any, To or Cc - тук проверява, за което и да е от двете правила по-горе.
 • Each, To or Cc - тук се проверява за всяко от двете правила по отделно. За да е приложим филтъра, двете правила трябва да са изпълнени едновременно.
 • Replay To - правило, при което се проверява за адреса, към който да се изпращат отговорите на полученото писмо.
 • From Name - следи за името на подателя.
 • Subject - проверява съдържанието на темата на писмото.
 • Message ID - проверява идентификационния номер на писмото.
 • Message Size - проверява размера на дадено писмо.
 • Time of Day - проверява конкретен час или интервал от време за определен ден, в който бихте получили писмо.
 • Current Date - следи за текущата дата.
 • Current Day - следи за текущия ден.
 • Preference - правило, в което се следи за определени предпочитания, свързани с мейла.
 • Free/Busy - проверява статуса на заетост на отсрещната страна - зает или свободен.
 • Human Generated - проверява дали писмото е създадено от човек или от автоматизирана функция.
 • Header Field - проверява съдържанието на параметър от хедърите на съобщението.
 • Any Recipient - правилото се изпълнява за всеки получател.

cMailPro допълнителни опции за настройване на имейл филтър

 • Each Recipient - правило, проверяващо за всеки получател.
 • Existing Mailbox - правило за съществуваща пощенска кутия.
 • Security - правило за наличието на защита към определено писмо.
 • Submit Address - правило за начина на получаване на писмото, дали е било през SMTP, POP3, Local и т.н.

Избор на логически оператор

cMailPro избор на логически оператор

Второто поле в секцията Rules - избор на логически оператор, се явява пряката връзка между първото и третото поле. Тук се конкретизира по какъв начин да се използват въведените в третото поле данни.

 • is - търси само въведените данни.
 • is not - търси всички данни с изключение на въведените данни.
 • in - търси само в посоченото от нас място.
 • not in - търси на всички места с изключение на посоченото място.
 • greater than - търси за по-големи от посочените стойности.
 • less than - търси за по-малки от посочените стойности.

Избор на действие

cMailPro избор на действие

Actions е действието, което се изпълнява за посоченото правило. Действията са описани по-долу:

 • Store in - запазва писмата в посочената директория.
 • Mark - маркира писмата с определения маркер.
 • Add Header - добавя хедър към писмото.
 • Tag Subject - добавя таг към темата на съответното писмо.
 • Reject with - отказва писмото със зададеното съобщение.
 • Discard - изтрива писмото.
 • Stop Processing - спира обработването.
 • Remember From in - добавя From адреса към списъка с отговорените съобщения.
 • Accept Request - приема искането.
 • Store Encrypted in - криптира съобщенията и ги запазва в съответната директория.
 • Copy Attachments into - запазва прикачените файлове от писмата в определена папка.
 • Redirect to - пренасочва писмо до друг получател.
 • Forward to - препраща писмо до друг получател.
 • Mirror to - праща огледално копие на писмото до друг получател.
 • Reply With - отговаря с посоченото съобщение.
 • Reply to All with - отговаря на всички включени в кореспонденцията с посоченото съобщение.
 • React with - подобно на Forward to действие, като тук се запазват From, Sender, MIME-Version и Content-Type от оригиналното писмо.

cMailPro продължение на списъка в налични действия

 • Send IM - изпраща съобщение към посочения акаунт.
 • Execute URL - отваря посочения уеб адрес.
 • Store In - посочва директория за съхранение.

Инструментът Имейл Правила и Филтри (Email Rules and Filters) ни предоставя многобройни възможности, чрез които може прецизно да настроим работата на нашия акаунт и да автоматизираме голяма част от повтарящи се действия.