Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Outgoing mail - Конфигуриране на Protection reports

Outgoing mail - Конфигуриране на Protection reports

Помощен център

Outgoing mail - Конфигуриране на Protection reports

Protection Reports (отчети за защита) в Outgoing mail изброяват входящите спам съобщения, които са поставени под карантина. Тези отчети са достъпни за потребителите на ниво домейн.

Outgoing mail не предоставя отделен интерфейс, през който може да настроим отчетите за защита да се изпълняват на определена дата и час. Ако желаем да ползваме подобна функционалност трябва да конфигурираме Email Scout Report, който описахме как работи в отделна статия.

Припомняме, че Email Scout Report може да се създават както през интерфейса Incoming > Logs, така и през Incoming > Domain settings, където може да настроим автоматично изпращане на максимум три отчета дневно в определен час през настройката Automatically Enable Daily Email Scout Reports.

Достъп до отчетите за защита от панела Reporting

Достъп до отчетите за защита Protection Report

 • Protection Report - Mailbox - може да изпращаме на всеки отделен потребител на домейн преглед на съобщенията от предишния ден, които са били поставени под карантина. Може ръчно да добавяме потребители, да импортираме файл в CSV формат на голям брой потребители или да го активираме за всички получатели.
 • Protection Report - Send now (букв. изпращане сега) - през интерфейса може да изпращаме отчет за посочения ден или седмица до посочения имейл адрес.
 • Protection Report - Domain - опциите в панела ни позволяват да изпращаме ежедневна справка за всички блокирани съобщения от предишния ден за всички потребители на домейна.

Както при други функции на Outgoing mail, aко в настройките на мейл сървъра е активирана опцията catch-all, отчетите за защита няма да се изпращат поради невъзможност за коректно валидиране на потребители.

Protection report - mailbox

През този интерфейс може да изпращаме на определен получател преглед на съобщенията от предишния ден, които са били поставени под карантина.

Може да конфигурираме настройките на ниво домейн като добавим ръчно потребителите, може да импортираме от CSV файл множество потребители и да активираме отчета за всички получатели.

За да достъпим интерфейса в главното меню на Outgoing mail избираме Reporting > Protection Report - Mailbox:

Общ изглед на интерфейса Protection Report - Mailbox

Добавяне на получател на отчета на ниво домейн

Всички съществуващи получатели на отчети сe записват в таблица в интерфейса Protection report - mailbox.

За да създадем/добавим получател кликаме линка Add a recipient. Отваря се страница с настройки Enable for recipient:

Опции в интерфейса Enable for recipient

В съответните полета въвеждаме следната информация:

 • For address - име на пощенския акаунт, домейна се попълва автоматично;
 • Send to - имейл адрес на получателя на отчета;
 • Frequency - от менюто избираме период на отчета между опциите дневен (daily) и седмичен (weekly);
 • Language - от менюто избираме език на отчета;
 • Format - избираме формат на отчета като кликнем съответния бутон HTML или PDF;
 • Include extra spam table - маркираме опцията ако желаем да добавим таблица в отчета за съобщения, които са били отхвърлени от Outgoing mail и не са били поставени под карантина;

Кликаме бутона Enable за да запазим избраните настройки и да активираме създаването и изпращането на отчета.

След добавяне на потребителя към списъка, той получава имейл с потвърждение, че функцията карантина е активирана за акаунта:

Потвърждение за активирана карантина в акаунта

Импортиране и експортиране на потребители

При кликане на бутона Upload CSV file се зарежда страница Upload CSV report recipients, в която е показано примерно съдържание на CSV файла, и която ни информира, че максималния размер на файла не трябва да надвишава 9MB. През бутона Browse навигираме до CSV файла на нашия компютър и кликаме бутона Upload за да импортираме файла:

Изглед на интерфейс Upload CSV report recipients

Системата ни потвърждава успешното импортиране на файла с текстово съобщение в основния панел:

Потвърждение за успешно импортиране

При кликане на бутона Export CSV file се генерира файл с информация за всички потребители, който автоматично се записва на нашия компютър:

Експортиране на потребители в CSV файл

Ако желаем да активираме за всички потребители автоматична активация, трябва да кликнем линка Enable и системата ни потвърдава успешното активиране:

Активиране на автоматична активация

Настройки за управление на потребители

Всички потребители се записват в таблица, а срещу името на всеки потребител имаме достъп до настройки за редактиране (edit), деактивиране (disable) и премахване (remove):

Настройки за управление на потребители

При избиране на опцията Edit се отваря същия интерфейс, през който добавяме потребители и в него може да променим и запазим отново всички настройки.

При избиране на опцията Disable се зарежда диалогов прозорец, в който трябва да потвърдим деактивирането като кликнем бутона Yes, disable all:

Потвърждение за деактивиране на потребител

При избиране на опцията Remove се зарежда диалогов прозорец, в който трябва да потвърдим премахването като кликнем бутона Yes, remove all:

Потвърждение за премахване на потребител

Ако в таблицата с потребители маркираме повече от един потребител се зарежда допълнително меню с опции за управление на множество акаунти Apply to selected:

Меню с опции за управление на множество потребители

Опциите Enable (активиране), Disable (деактивиране) и Remove (премахване) работят по идентичен начин както опциите за отделен потребител с тази разлика, че избраните действия се прилагат едновременно към повече от един потребител (забелязвате, че няма опция Edit за редактиране, тъй като не може да редактираме настройките на повече от един потребител).

След избиране на действие от менюто кликаме бутона Apply за да го изпълним.

Protection Report - Send now

Отчета включва извадка за спам и вирус съобщения, блокирани през посочения период от време. Функцията ни позволява да изпращаме отчет за посочения ден или седмица на определен имейл адрес.

За да достъпим интерфейса в главното меню избираме Reporting > Protection Report - send now:

Изглед на интерфейса Protection Report - Send now

 • Date start - въвеждаме датата, на която желаем да започне да се изпраща отчета;
 • Period - от менюто избираме период на отчета между опциите дневен (daily) и седмичен (weekly);
 • Language - от менюто избираме език на отчета;
 • Format - избираме формат на отчета като кликнем съответния бутон HTML или PDF;
 • Email - въвеждаме имейл адрес на получателя на отчета;
 • Include extra spam table - маркираме опцията ако желаем да добавим таблица в отчета за съобщения, които са били отхвърлени, но не са били поставени под карантина;

Кликаме бутона Send за да запазим настройките и да стартираме създаването на отчета. Реалната доставка може да отнеме няколко минути, в зависимост от размера на отчета.

Текстово съобщение ни потвърждава успешното създаване на заявка за отчет и ни информира, че отчета ще бъде изпратен само ако има имейли, поставени под карантина:

Потвърждение за успешно създаване на заявка за отчет

Protection report - domain

Периодичният отчет за домейни изпраща ежедневно извадка на всички блокирани съобщения за предишния ден или седмица за всички потребители на домейна.

В главното меню избираме Reporting > Protection report - domain:

Изглед на интерфейса Protection report - domain

Интерфейсът за настройка е подобен на вече описаните панели за управление на отчети:

 • Report enabled - маркираме опцията за да активираме създаването на отчет;
 • Recipient Address - въвеждаме имейл адрес на получателя на отчета. Може да въведем множество адреси на получатели като ги разделим със запетая;
 • Report Frequency - избираме дневен (daily) или седмичен (weekly) интервал за изпращане на отчетите;
 • Language - от менюто избираме език за създаване на отчета;
 • Format - избираме формат на отчета между HTML и PDF;
 • Include extra spam table - маркираме опцията за да включим отхвърлените съобщения, които не са поставени под карантина;
 • Send report with no quarantined messages - ако маркираме опцията ще получаваме отчет дори и да няма съобщения под карантина;

След като направим промените кликаме бутона Update.