Начало > Помощен център > Бизнес поща > Поща > Outgoing mail - Конфигуриране настройките на домейна

Outgoing mail - Конфигуриране настройките на домейна

Помощен център

Outgoing mail - Конфигуриране настройките на домейна

На ниво Super-Admin в Outgoing Mail са конфигурирани набор от настройки на домейна по подразбиране, които се прилагат към всички домейни, освен ако не бъдат променени ръчно на ниво домейн.

За да достъпим панела за управление на ниво домейн, в главното меню избираме Incoming > Domain settings:

Достъп до Domain settings през главното меню

Страница Domain settings

Общ изглед на страницата Domain settings с настройките по подразбиране:

Общ изглед на страницата Domain settings

Primary Contact Email (основен имейл за контакт) - тук трябва да въведем имейл адресът на лицето, което ще получава имейлите със системните съобщения за този домейн.

Email notifications From address (имейл от адрес на подателя на системните съобщения) - това е имейл адресът, от който се изпращат всички системни съобщения до всички адреси в този домейн, например notifications@domain.com.

Enable logging of invalid recipients (активиране регистрирането на невалидни получатели) - когато опцията е активирана, входящите съобщения, изпратени до невалиден получател (например неправилно написан имейл адрес), ще продължат да се записват в лога на мейл сървъра.

Direct delivery for email and domain aliases (директна доставка за псевдоними на имейли и домейни) - когато опцията е избрана, при използване на псевдоним, имейлите ще се доставят на адреса на псевдонима, вместо на оригиналния адрес. Това се отнася за псевдонимите както на имейла, така и на домейна (допълнителна информация за cMailPro псевдоними).

Отхвърлени символи в името на имейл адреса

Ако имаме специфичен набор от знаци в нашите имейл адреси (напр. букви,цифри и точки), активирането на тази настройка означава, че имейлите към всички несъществуващи адреси ще бъдат отхвърлени, без запитване към нашия мейл сървър, като по този начин спестяваме разхода на ресурси както на филтриращите, така и на нашите собствени сървъри.

Ако не поддържаме такава политика и разрешаваме всякакви знаци, тогава трябва да помислим за блокиране на опасни комбинации от знаци - те рядко се срещат в легитимни адреси, но се използват при опити за намиране на пропуски в сигурността. Дори и да сме сигурни, че вашият пощенски сървър е подсигурен срещу подобни атаки, тъй като рискът от блокиране на легитимен имейл е изключително малък (и лесно се открива), струва си опцията да бъде активирана.

Настройване на отхвърлени символи Rejected local-part characters

При кликане в полето Rejected local-part characters се зарежда допълнителен прозорец с полета за настройки:

Панел за управление на Rejected local-part characters

В полето Block these characters може да въведем ръчно символи, откриването на които в името на пощата, ще отхвърли получаването на изпратените съобщения.

Ако маркираме опцията Allow only these characters само имейл съобщения, изпратени към пощи, чиито имена съдържат само тези разрешени символи, ще бъдат доставени. Трябва да бъдем много внимателни с ползването на тази опция, тъй като лесно може да пропуснем символ и да блокираме коректната работа на пощата.

Менюто в дясната колона (Choose example) ни предоставя четири възможни опции за валидиране:

Choose example - въвеждаме само името на пощата (низът от символи преди @domain) и кликаме бутона Validate:

Настройка Choose example

Съобщението със зелен шрифт ни потвърждава, че името не съдържа забранени символи и преминава успешно валидирането.

Alphanumeric - означава име, съставено само от латински букви и цифри:

Настройка Alphanumeric

Име, съставено само от посочените символи, успешно преминава теста за валидиране.

Dots, Dashes, Others (точки, тирета, други символи) - автоматично се въвеждат в полето:

Настройка Dots, Dashes, Others

Поради забранените символи в полето Block these characters, тестовия низ в тази опция не преминава валидиране.

Dangerous sequences (поредица от опасни символи) - логично е да не премине валидирането:

Настройка Dangerous sequences

Чрез бутона Apply запазваме избраните настройки, а чрез бутоните Restore settings и Reset test възстановяваме настройките по подразбиране.

Важна подробност е, че отхвърлените съобщения не се запазват в карантина като spam съобщения и за тях не се запазва никаква информация в логовете на мейл сървъра.

Timezone - избираме от менюто времевата зона, в която е базиран домейна:

Настройване на времева зона Timezone

Автоматично активиране на Email Scout Reports

За да получаваме автоматичните отчети Email Scout Reports трябва да поставим отметка в полето Automatically Enable Daily Email Scout Reports:

Автоматично активиране на Email Scout Reports

Ако активираме настройката, отчетът Email Scout Reports се изпраща автоматично до всяка обикновена пощенска кутия в домейна в посочените от нас часове (до три пъти дневно):

Задаване на време за изпращане на отчет

Общ изглед на секция Email Scout Reports

Отчетът включва всички съобщения в карантина, за които филтърът е най-малко сигурен и няма активирана опция за освобождаване на грешно класифицирани съобщения.

Важно: Отчети не се изпращат ако няма такива съобщения, отчети не се изпращат до споделени пощенски кутии или имейл списъци.

Потребителите, които получават отчета, могат да изберат да се отпишат от отчетите в рамките на съобщението.

Ако за домейна сме активирали опцията прихващане на съобщения с невалидни адреси (catch-all), автоматични отчети Email Scout Reports няма да бъдат изпращани.

Запазване и възстановяване на настройки

За да запазим промените в настройките кликаме бутона Save:

Бутони за запазване и възстановяване на настройки

Съобщение със зелен цвят в горния край на панела ни потвърждава успешното запазване на всяка отделна настройка - при активиране на настройките Direct delivery for email and domain aliases и Automatically Enable Daily Email Scout Reports съобщението съдържа следната информация:

Потвърждение за успешна промяна на настройки

За да възстановим всички настройки на домейна по подразбиране кликаме бутона Reset to defaults и потвърждаваме възстановяването като кликнем бутона ОК:

Потвърждение за възстановяване на настройките по подразбиране

Получаваме отчет за възстановяването на всяка отделна настройка:

Отчет за успешно възстановени настройки по подразбиране