Промяна на администраторска парола чрез скрипт в Wordpress

Помощен център

Промяна на администраторска парола чрез скрипт в Wordpress

  1. Влезнете в ICN акаунта си и изберете хостинг плана, на който стои Вашето Wordpress приложение.

  2. Отидете в контролния панел на хостинг плана

И отворете файловия мениджър

  1. Отидете, там където се намира Wordpress приложението Ви (обикновено в public_html)

  2. Създайте emergency.php файл, в главната директория на приложението (там където се намира wp-config.php). Уверете се, че наистина създавате файла в тази директория иначе няма да проработи.

  3. Изберете го. Нужно е да промените съдържанието му.

  4. В новосъздадения файл копирайте следния код  и съхранете измененията:

<?php

/*

        This program is free software; you can redistribute it and/or modify

        it under the terms of the GNU General Public License as published by

        the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

        (at your option) any later version.

        This program is distributed in the hope that it will be useful,

        but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

        MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the

        GNU General Public License for more details.

        You should have received a copy of the GNU General Public License

        along with this program; if not, write to the Free Software

        Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

*/

require './wp-blog-header.php';

function meh() {

        global $wpdb;

        if ( isset( $_POST['update'] ) ) {

               $userlogin = ( empty( $POST['e-name'] ) ? '' : sanitizeuser( $POST['e-name'] ) );

               $userpass  = ( empty( $POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );

               $answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The user name field is empty.</strong></p></div>' : '' );

               $answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The password field is empty.</strong></p></div>' : '' );

               if ( $userlogin != $wpdb->getvar( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {

                       $answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>That is not the correct administrator username.</strong></p></div>";

               }

               if ( empty( $answer ) ) {

                       $wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET userpass = MD5('$userpass'), useractivationkey = '' WHERE userlogin = '$userlogin'" );

                       $plaintextpass = $userpass;

                       $message = __( 'Someone, hopefully you, has reset the Administrator password for your WordPress blog. Details follow:' ). "\r\n";

                       $message  .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";

                       $message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";

                       @wpmail( getoption( 'adminemail' ), sprintf( __( '[%s] Your WordPress administrator password has been changed!' ), getoption( 'blogname' ) ), $message );

                       $answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Your password has been successfully changed</strong></p><p><strong>An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator</strong></p><p><strong>You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!</strong></p></div>";

               }

        }

        return empty( $answer ) ? false : $answer;

}

$answer = meh();

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

        <title>WordPress Emergency PassWord Reset</title>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />

        <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />

</head>

<body>

        <div class="wrap">

               <form method="post" action="">

                       <h2>WordPress Emergency PassWord Reset</h2>

                       <p><strong>Your use of this script is at your sole risk. All code is provided "as -is", without any warranty, whether express or implied, of its accuracy, completeness. Further, I shall not be liable for any damages you may sustain by using this script, whether direct, indirect, special, incidental or consequential.</strong></p>

                       <p>This script is intended to be used as <strong>a last resort</strong> by WordPress administrators that are unable to access the database.

                               Usage of this script requires that you know the Administrator's user name for the WordPress install. (For most installs, that is going to be "admin" without the quotes.)</p>

                       <?php

                       echo $answer;

                       ?>

                       <p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

                       <fieldset class="options">

                               <legend>WordPress Administrator</legend>

                               <label><?php _e( 'Enter Username:' ) ?><br />

                                      <input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attributeescape( stripslashes( $POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>

                               </fieldset>

                               <fieldset class="options">

                                      <legend>Password</legend>

                                      <label><?php _e( 'Enter New Password:' ) ?><br />

                                      <input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attributeescape( stripslashes( $POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>

                               </fieldset>

                               <p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

                       </form>

               </div>

        </body>

</html>

  1. В браузъра Ви напишете web адреса на приложението и заредете страницата  – пример: http://domain-imeto-vi.com/emergency.php. В примера се указва, папката в която е поместено самото приложение.

  2. Следвайте инструкциите. Напишете името на администратора на приложението (admin в повечето случаи). След това напишете новата парола.

  3. Ще ви излезне следния надпис, което означава, че сте променили Вашата парола успешно. Също ще Ви бъде пратен и e-mail на пощата.

Your password has been successfully changed

An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator

You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!

  1. Последната стъпка, която трябва да направите, е да изтриете emergency.php файлa от папката на Wordpress. Не оставяйте копие от този файл някъде другаде. Това се прави с цел опазване на Вашата сигурност.

За допълнителни въпроси може да пишете на support@icn.bg или да позвъните на 0700 300 70; 02 491 88 77; +359 888 738 338.