Регистрация на .BG домейни

Като официален Регистратор ICN.BG извършва изцяло процедурата по регистрация и последващото управление на домейн имена в областта .bg. Регистрацията и управлението на национални домейни .bg налага допълнителни изисквания като идентификация на лицето, което предявява желание да регистрира домейна и упълномощаване на ICN.BG да извърши регистрацията и последващото управление на домейн името.

Отговаря ли Регистрантът на Общите предварителни условия

За да регистрирате домейн име от областта .bg, то трябва да отговаряте на Общите предварителни условия, установени от Регистър.БГ съгласно които едно лице трябва да бъде:

  • Лице, притежаващо съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субект, създаден по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
  • Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.
  • Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн име.

Необходими документи за регистрацията на домейн име

В качеството ни на официални риселъри на Регистър.Бг, ние от ICN.BG можем да регистрираме избраното от вас домейн име чрез еднократно предоставяне на пълномощно. Чрез представения документ, Регистрантът официално ни упълномощава пред Регистър.БГ да закупим и управляваме домейн името за него в системата на официалния Регистрар.

Пълномощното можете да свалите от тук: POA-addrs.pdf

Необходимо е то да бъде представено пред Регистър.Бг в неговия оригинален вариант. В тази връзка документът трябва да бъде подписан от името на физическото лице или Управителя на юридическото лице на чието име ще бъде регистрирано домейн името. Подписването на пълномощното може да се извърши по някои от описаните начини:

  • На място в офиса на ICN.BG в гр. София, с лична карта необходима за верификация на Регистранта. При регистрация на домейн име на юридическо лице е необходимо Управителят или упълномощено от него лице да носи печат на фирмата или организацията.
  • С електронен подпис (документът трябва да бъде подписан с електронен подпис на фирмата или личен подпис на Управителя като: attached signature с разширение p7m.). Документът трябва да бъде запазен като архивиран .rar файл и изпратен до следния e-mail контакт: office@icn.bg. Разгледайте допълнително "Как да подпишем правилно пълномощното с електронен подпис". Обърнете внимание, че пълномощното е валидно и може да бъде използвано и за бъдещи регистрации, единствено ако сертификатът не е с изтекъл период на валидност, сертификатът не е отменен и сертификатът е доверен
  • Пълномощното може да бъде изпратено до офиса на ICN.Bg в гр. София, чрез куриерска фирма или Български пощи. Тогава документът трябва да бъде нотариално заверен от действащ нотариус и изпратен на следния адрес:

Град: София, пощенски код: 1700,

Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, ет 1

Получател: Юлиян Бориславов

Тел: 0700 30070

Предоставянето на документ като сканирано или снимано копие на оригинала, отнема неговата юридическа стойност. В тази връзка такъв вид копиран документ не се приема като основание за регистрация на съответното домейн име от официалния Регистрар.

Регистрация на домейн име без основание

В случай, че Регистрантът не притежава документ, представляващ основание за ползване на съответното домейн име, то регистрацията на домейнът може да протече без тяхното предоставяне. За целта домейн името ще бъде регистрирано без основание за ползване и ще бъде с незащитен статус.

Регистрацията на домейн име с незащитен статус, не означава, че при евентуални претенции над собствеността на домейн името пред Регистър.БГ , от страна на трето лице, домейнът може да бъде отнет или изтрит от системата на официалния Регистрар. Лицето което решава да стартира арбитраж, трябва да предостави правно основание въз основа на което предявява претенции над собствеността на домейна (например регистрация на фирма или търговска марка, извършена преди регистрацията на съответното домейн име).

Правото дадено домейн името да бъде подложено на арбитраж от трето лице е в сила до 5 години след периода на неговата регистрация. Според установените правила от Регистър.Бг след изтичането на този период, независимо от статуса, с който се ползва домейн името, то придобива статус на защита.

Регистрация на домейн име с основание

Регистрацията на домейн име с национален код .bg изисква предоставянето на документ от страна на Регистранта, представляващ основание за неговото ползване. Документът удостоверява правото на Регистранта да ползва домейн името и му предоставя защитен статус.

Като основание на регистрацията на домейн име със защитен статус може да бъде представено съответно име на Регистранта, име на юридическо лице, име на регистрирана марка, име на географско означение, име на категоризиран туристически обект, име на медиен проект, програма или лиценз. Със защитен статус могат да бъдат регистрирани и домейни, чието звучене и изписване съвпада по абсолютен начин с името на културно, спортно, научно или друго подобно събитие т.н.

* При неналичие на основание за регистрация на домейн името или липса на пълно съответсвие между регистрираната фирма/ името на физическо лице и домейн името, то се регистрира с незащитен статус.

Необходимо е съответното основание да се предостави към момента на регистрация на домейн името. В случай, че основанието домейн името да се ползва със защитен статус е име на юридическо лице или организация с актуална регистрация в Търговския регистър, предоставянето на документи удостоверяващи правото Регистрантът да ползва съответното домейн име не се изискват. Процедурата по тяхното набиране се извършва от ICN.BG на база справка в онлайн системата на Търговския регистър.

Юридически лица, които нямат актуални вписани данни и регистрация в Търговския регистър трябва да предоставят необходими документи, представящи актуалното състояние на организацията.

Запазване на домейн име

Регистър.Бг предоставя на Регистрантите възможност за запазване на домейн име и съответно „нареждане на опашка“ за вече запазено, но нерегистрирано име. Проверката, дали дадено домейн име е запазено, може да бъде извършена на официалната страница на Регистър.бг. Проверка в системата на ICN.Bg на желано домейн име не може да отчете дали има чакащи заявления, с които съответното домейн име е запазено за определен период от време от трето лице за регистрация.